Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПРОТЕСТ [ПРОТЕСТ] - 1. Рі-шуче заперечення проти будь-чого, заява про незгоду з будь-чим, про небажання чого-небудь. 2. Офіційне представлення відповід-них судових і прокурорських органів про перегляд судових вироків і рішень.

ПРОТЕСТ ВЕКСЕЛЯ [ПРОТЕСТ ВЕКСЕЛЯ] - нотаріально завірений акт про несплату векселя в строк чи про відмову в його акцептуванні.

ПРОТИДІЮЧИЙ МАРКЕТИНГ [ПРОТИВОДЕЙСТВУЮЩИЙ МАРКЕТИНГ] -Див. Мар-кетинг протидіючий.

ПРОТОКОЛ [ПРОТОКОЛ] - 1. Документ, підписаний сторонами, що фіксує результати перегово-рів перед укладанням договору. 2. Стисло записані виступи учасників зборів і прийня-тих ними рішень.

ПРОТОКОЛ ДИПЛОМАТИЧНИЙ [ПРОТОКОЛ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ] - сукупність загальноприйнятих правил, традицій та умовностей, що їх додержують уряди, відом-ства закордонних справ, дипломатичні представництва, дипломатичні працівники та інші офіційні особи в міжнародному спіл-куванні. Визначає порядок візитів, форм листування, організації і проведення дипло-матичних прийомів тощо. Регламентує по-рядок приймання в країні глав іноземних держав, глав уряду й урядових делегацій. Правил П.д. додержують як щодо великих держав, так і щодо малих.

ПРОТОТИП [ПРОТОТИП] - 1. Первісний вигляд, форма якогось органа чи організму, з якого розви-нулись дані органи чи організми. 2. Міні-мальна версія системи, що використовуєть-ся для генерації або розробки повної версії.

ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ [ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ] - масові громадські непартійні організації, що об'єднують на добровільних засадах робітників і службов-ців усіх професій, незалежно від раси, наці-ональності, статі й релігійних переконань. П.с. організовують за виробничим принци-пом, основою яких е первинні організації, що об'єднують членів профспілки підприєм-ства, установи, навчального закладу тощо. П.с. здійснюють контроль за додержанням трудового законодавства, дбають про поліп-шення умов праці та її оплати, охорони здо-ров'я й організації відпочинку, розвитку спортивної, художньої самодіяльності тощо.

ПРОФЕСІОНАЛ [ПРОФЕССИОНАЛ] -май-стер своєї справи.

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ [ПРОФЕССИОНАЛИЗМ] - висока майстерність, професіо-нальне виконання своєї справи, глибокі про-фесійні знання.

ПРОФЕСІЯ [ПРОФЕССИЯ] - вид трудової діяльності, що вимагає певних знань, тру-дових навичок, умінь, щоб кваліфіковано виконувати певну роботу; предмет постій-них занять людини.