Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПРОСТА ПРАЦЯ [ПРОСТОЙ ТРУД] - праця некваліфікованого працівника, що не має спеціальної підготовки.

ПРОСТЕ ВІДТВОРЕННЯ [ПРОСТОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО] - постійне відновлюван-ня, безперервне повторювання процесу ви-робництва в незмінних розмірах.

ПРОСТИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР (ПРОСТОЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР] - мультиплікатор в економічній моделі, очищений від чистих податкових надходжень, що визначається з припущення про незалежність інвестицій від рівня доходу. Є величиною, оберненою граничній (найбільшій) схильності до ощад-ливості. Див. також Мультиплікатор.

ПРОСТІ АКЦІЇ [ПРОСТЫЕ АКЦИИ] - цінні папери без визначеного часу обігу, що зас-відчують участь у статутному фонді акціо-нерного товариства, підтверджують член-ство в акціонерному товаристві, дають пра-во на одержання частини прибутку у вигля-ді дивіденду, а також на участь у розподілі майна в разі ліквідації акціонерного това-риства.

ПРОСТРОЧЕНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ [ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ] -Див. За-боргованість прострочена.

ПРОСТРОЧЕНІ ПОЗИЧКИ [ПРОСРОЧЕННЫЕ ССУДЫ] - позички, не повернені банкові у встановлений термін.

ПРОТЕЖЕ [ПРОТЕЖЕ] - особа, що корис-тується будь-чиєю протекцією, підтримкою.

ПРОТЕКЦІЙНЕ МИТО (ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПОШЛИНЫ] - високі митні ставки на ввезені в країну товари, що вво-дяться для підтримання власних виробни-ків аналогічних товарів.

ПРОТЕКЦІОНІЗМ [ПРОТЕКЦИОНИЗМ] - політика держави, спрямована на захист національної економіки, національного то-варного ринку, вітчизняного товаровироб-ника від іноземної конкуренції та інтервен-ції іноземних товарів на внутрішній ринок. Здійснюється державою та її органами за допомогою засобів зовнішньоторговельної, податкової і митної політики, а також додат-ковими внутрішніми допоміжними захода-ми щодо заохочення вітчизняних товарови-робників, особливо тих, що виготовляють товари на експорт. Серед основних держав-них чинників П. - обмеження або заборона ввезення з-за кордону певних видів конку-рентних товарів, пільгові кредити товарови-робникам конкурентної та експортної про-дукції, пільгове оподаткування, ліцензуван-ня та інші заходи економічного й політич-ного стимулювання.

ПРОТЕКЦІЯ [ПРОТЕКЦИЯ] - заступництво, підтримка, що надаються впливовою особою у влашту-ванні будь-чиїх справ (напр., у просуванні по службі).