Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПРОМПТ [ПРОМПТ] - 1. Чартер, що укладається терміново. 2. Умови угоди, згідно з якою доставка товару здійснюється безпосередньо після укладення угоди.

ПРОМУЛЬГАЦІЯ [ПРОМУЛЬГАЦИЯ] - публічне оголошення, офіційне опублікування закону.

ПРОНИКНЕННЯ НА РИНОК [ПРОНИКНОВЕНИЕ НА РЫНОК] - діяльність фірм щодо збільшення обсягу продажу товарів на рин-ку. Для цього використовуються ними як різні способи маркетингу, так і методи при-гнічення активності конкурентів (напр., демпінг).

ПРОПАГАНДА [ПРОПАГАНДА] - 1. По-ширення ідей у суспільстві. 2. Неособисте і неоплачуване спонсором стимулювання по-питу на товар, послугу або ділову організа-ційну пропозицію за допомогою поширення комерційне важливих повідомлень у засобах масової інформації (друковані видання, радіо, телебачення) або зі сцени.

ПРОПОЗИЦІЯ [ПРЕДЛОЖЕНИЕ] - 1. Ба-жання продавця запропонувати свій товар. Кількісно виражається у величині, обсязі товарів, послуг, що пропонуються покупце-ві. 2. Заява про бажання укласти договір.

ПРОПОРЦІЙНЕ ОБКЛАДЕННЯ [ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ ОБЛОЖЕНИЕ] - принцип оподаткування, який полягає в тому, що по-даткова ставка не залежить від розмірів опо-даткованого доходу, вона є сталою. За такої ставки величина податку пропорційна вели-чині доходу.

ПРОПОРЦІЙНІСТЬ [ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ] - дотри-мання кількісного співвідношення між галу-зями економіки, стадіями та елементами виробництва, узгодженого структурного розвитку галузей, сфер, регіонів.

ПРОСПЕКТ [ПРОСПЕКТ] - 1. Багатотиражне поширене довідкове видання у вигляді брошури, рекламної листівки, буклета, що містить систематизовані за певними озна-ками дані: про запропоновані до продажу товари та їх виробників, а також умови їх продажу, принципи споживання, перелік послуг і умови їх надання. 2. Короткий зміст плану твору, наукової праці, навчального посібника, підготовленого до видання. 3. Рек-ламування уже здійснених видань книг, часописів чи інших друкованих засобів.

ПРОСПЕРИТІ [ПРОСПЕРИТИ] - 1. Корот-кочасний період піднесення економіки США після Першої світової війни. 2. Тимчасове, ненадійне процвітання, піднесення.

ПРОСТА МОНОПОЛІЯ [ПРОСТАЯ МОНОПОЛИЯ] - фірма-монополіст, яка незалеж-но від терміну продає свою продукцію по одній і тій самій ціні всім покупцям.