Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ (ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ] - особливі об'єкти власності, що перебувають під міжнародною правовою охороною: винахо-ди, товарні знаки, промислові зразки, фір-мові найменування.

ПРОМИСЛОВА КООПЕРАЦІЯ [ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ] -Див. Виробнича кооперація.

ПРОМИСЛОВЕ ПІРАТСТВО [ПРОМЫШЛЕННОЕ ПИРАТСТВО] - випуск другоряд-ними товаровиробниками товарів-підробок, фальсифікованої продукції під маркою відомих фірм, що займають провідні позиції на ринках збуту, без наявності на те відпо-відних патентних чи ліцензійних прав і згоди відповідних фірм. Як правило, ці то-вари значно нижчої якості, не відповідають технічним параметрам чи смаковим, гі-гієнічним якостям, проте значно нижчої ціни. Така діяльність є протиправною і може мати відповідні правові наслідки - адмініс-тративну, майнову чи кримінальну відпові-дальність.

ПРОМИСЛОВЕ ПРАВО (ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРАВО] - право без обмежень вести будь-яку господарську діяльність у межах законів.

ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК [ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ] - 1. Новий за своїми спо-живними якостями, технічними парамет-рами, експлуатаційними можливостями та естетичними властивостями продукт праці. призначений для масового промислового продукування (виготовлення, випуску). Він забезпечується державною правовою ав-торською охороною, аналогічною охороні винаходів (стосовно новизни, пріоритетів, безпеки винаходу). 2. Дослідний примірник нового виробу, створення якого свідчить про можливості його промислового виробниц-тва. 3. Опис зовнішнього вигляду нового ви-робу, його форми, малюнка.

ПРОМИСЛОВИЙ КАПІТАЛ [ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ] - капітал, авансо-ваний для виробництва додаткової вартості і який функціонує у сфері матеріального виробництва.

ПРОМИСЛОВИЙ ПОДАТОК [ПРОМЫШЛЕННЫЙ НАЛОГ] - прямий податок на промислові, торговельні, кустарні підпри-ємства, що існував ще в середні віки як державний збір за право на певні види торговельно-виробничої діяльності.

ПРОМИСЛОВИЙ ШПІОНАЖ [ПРОМЫШЛЕННЫЙ ШПИОНАЖ] - таємне збирання даних, інформації, документів, матеріалів, зразків, що становить комерційну, про-мислову, службову таємницю, з метою пере-могти конкурента і завоювати ринок.

ПРОМИСЛОВІСТЬ [ПРОМЫШЛЕННОСТЬ) - сукупність підприємств фабрик, заводів, фірм, елекростанцій, шахт, кар'єрів, майсте-рень тощо), на яких видобувають і обробля-ють сировину, виготовляють засоби вироб-ництва та предмети споживання. П. є осно-вою розширеного відтворення, провідною галуззю матеріального виробництва. Від рівня, темпів і характеру розвитку П. зале-жить техніко-економічний рівень усієї еко-номіки країни, задоволення безпосередніх потреб населення. Сучасна Л. складається з багатьох галузей, і в процесі науково-техніч-ного прогресу її структура ускладнюється.

ПРОМИСЛОВО РОЗВИНУТІ КРАЇНИ [ПРОМЫШЛЕННО РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ] - краї-ни з високим економічним потенціалом, що розвиваються на основі великих обсягів тех-нічно передового капіталу і висококваліфі-кованої робочої сили. Такими країнами є США, Канада, Японія, більшість країн За-хідної Європи.