Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ [ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ] - встановлений держав-ними органами мінімум грошей, який необ-хідний людині для мінімального забез-печення її прожитку, життєдіяльності. Для фінансового забезпечення, підтримки П.лі. державою встановлюється обов'язковий мінімальний розмір заробітної плати, пенсії, стипендії. При його визначенні до уваги береться мінімальний розмір побутових витрат і т. зв. "споживчий кошик" - міні-мальний набір продуктів харчування. Уразі інфляції розмір мінімальної зарплати і пенсій відповідно коригується шляхом індексації доходів, тобто приведення у від-повідність індексів зростання роздрібних цін і плати за послуги та індексів доходів (зарплати, пенсії, стипендії).

ПРОЗОРІСТЬ КОРДОНІВ [ПРОЗРАЧНОСТЬ ГРАНИЦ] - вільне переміщення людей і товарів через кордон.

ПРОКАТ [ПРОКАТ] - 1. Один із видів договору найму юридичними або фізичними особами у тимчасове користування вироб-ничих, офісних чи торговельних примі-щень, предметів виробничого призначення, різних механізмів, транспортних засобів, товарів побутового призначення за певну, визначену договором плату. 2. Одержання у тимчасове користування (на кілька діб, годин) товарів довгострокового користуван-ня, туристичних і спортивних товарів, по-бутової техніки, кіно-, фототоварів тощо че-рез спеціалізовані побутові організації - магазини, прокатні пункти. П. є послугою системи побутового обслуговування насе-лення. 3. Випробування техніки, механізмів за певний проміжок часу з метою визначен-ня їх технічної досконалості, надійності, безпеки. 4. Продукція металургійної про-мисловості.

ПРОКРУТКА (ПРОКРУТКА] - вертикальне або горизонтальне переміщення зображен-ня у вікні екрана дисплея. При зникненні інформації з одного краю на другому з'явля-ється або нова інформація, або вільне місце для вводу нових даних.

ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ [ПРОКУРАТУРА УКРАИНЫ] - державний орган, що здій-снює вищий нагляд за виконанням законів на території України. Виконує свої функції незалежно від будь-яких місцевих органів і підпорядковується виключно Генеральному Прокуророві України.

ПРОКУРАЦІЯ [ПРОКУРАЦИЯ] - нотаріально завіре-на довірча на право здійснення операцій, укладення угод від імені довірителя.

ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД [ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР] - одна із форм державної діяльності органів прокуратури, які здій-снюють нагляд за правильністю виконання законів усіма міністерствами, відомствами, установами й підприємствами, виконавчи-ми та розпорядчими органами місцевих рад, а також службовими особами й грома-дянами країни.

ПРОЛОНГАЦІЙНА УГОДА [ПРОЛОНГАЦИОННАЯ СДЕЛКА] - угода з цінними папе-рами, згідно з якою покупцеві чи продавцеві надається право продовжити операцію і від-строчити остаточний розрахунок залежно від зміни курсу цінних паперів на ринку.

ПРОЛОНГАЦІЯ [ПРОЛОНГАЦИЯ] - 1. Продовження строку дії договору понад строки, передбачені договором за умови, якщо таке передбачено статтями договору. Може бути механічна П. - без додаткової згоди сторін. 2. Продовження строків пога-шення позик, виданих державою, націо-нальним банком.

ПРОМЕСА [ПРОМЕССА] - 1. Зобов'язання власника облігації обміняти її на іншу облі-гацію тієї самої або іншої позики у разі ви-ходу її в тираж. 2. Зобов'язання власника облігації виграшної позики чи лотерейного білета передати винагороду іншій особі за умови певної заздалегідь виплаченої вина-городи.