Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПРОДУКТИВНІСТЬ [ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ] - показник ефективності вироб-ництва, що характеризує випуск продукції в розрахунку на одиницю використаних ре-сурсів, інших факторів виробництва.

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ [ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА] - показник ефектив-ності використання ресурсів праці. Вимірю-ється кількістю продукції в натуральному або грошовому виразі, виробленої одним працівником за певний час (годину, день, місяць, рік).

ПРОДУКЦІЯ [ПРОДУКЦИЯ] - продукти виробництва у речовій чи інформаційній формі, найчастіше у предметному вигляді, що кількісно вимірюється в натуральному і грошовому обчисленні.

ПРОДУЦЕНТ [ПРОДУЦЕНТ] - виробник то-вару, продукту; країна, що виробляє певний товар.

ПРОЕКТ [ПРОЕКТ] - 1. План, задум (організації, влаштування, заснування будь-чого). 2. У техніці й архітектурі - ком-плекс технічних документів, що складаєть-ся з креслень, пояснювальної записки та кошторису на виготовлення виробів і будів-ництво споруд (або реставрацію, рекон-струкцію чи відбудову їх), а також на вико-нання робіт з розподілу територій або вста-новлення їх меж (землевпорядкування, межі виділення садиб тощо). 3. Попередній, гада-ний текст будь-якого документа, акта тощо.

ПРОЕКТ ЕКОНОМІЧНИЙ [ПРОЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ] - програма дій, заходів для здійснення конкретного, предметного соціально-економічного задуму (напр., осво-єння випуску принципово нових товарів).

ПРОЕКТИ РЕФОРМИ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА ТА РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ СВІТОВИМ БАНКОМ [ПРОЕКТЫ РЕФОРМЫ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА И РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ВСЕМИРНЫМ БАНКОМ] - 1. Розвиток приват- ного сектора: кошти призначаються для сприяння розвиткові приватного сектора, поліпшення роботи приватних підпри-ємств, прискорення появи малих і середніх підприємств, зміцнення конкурентоспро-можності українських підприємств. 2. Пі- лотний проект фінансування села: ним пе- редбачається забезпечити фермерів, при-ватні с. -г. підприємства та підприємців сіль-ської місцевості, які займаються виробниц-твом та переробкою с.-г. продукції, кредит-ними ресурсами. Проектом передбачена співпраця з комерційними банками сіль-ських регіонів. 3. Позика на розвиток під-приємств: кошти призначаються на прис- корення виконання програми масової при-ватизації, вдосконалення законодавства в галузі ринку цінних паперів, фінансування критичного імпорту, технічна допомога при-ватним підприємствам, що здійснюють реструктуризацію. 4. Позика на розвиток підприємств: кошти призначаються на завершення приватизації в Україні, на здій-снення другої генерації реформи підпри-ємств у сфері бухгалтерського обліку, на підтримку щойно приватизованих підпри-ємств тощо. 5. Проект розвитку експорту: кошти призначаються для надання допомо-ги українському приватному сектору- під-тримка виробництва та експортного збуту продукції, певних робіт та послуг.

ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ [ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ] - 1 Нормативне встановлений комплект документів, що обґрунтовують доцільність проекту, розкривають його суть і шляхи реалізації. 2. Проекти об'єктів, на-мічених за планом будівництва, і кошторис-но-фінансові розрахунки до них. У кошто-рисах передбачаються усі основні і наклад-ні витрати на підготовку території, зведен-ня тимчасових будівель, будівництво основ-них об'єктів тощо.

ПРОЖЕКТ (ПРОЖЕКТ] - 1. На-думаний, нездійсненний проект. 2. План, що немає реальної основи.

ПРОЖЕКТЕР [ПРОЖЕКТЕР] - розробник нездійсненних планів.