Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПРОДОВОЛЬСТВО [ПРОДОВОЛЬСТВИЕ]- продовольчі товари - продукти харчуван-ня і товари, з яких виготовляються продук-ти харчування.

ПРОДОВОЛЬЧА І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ООН - ФАО [ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООН - ФАО] - створена у 1945 р. з метою сприяння розвитку сільського господарства, рибальства і лісового господарства в усьому світі, а та-кож поліпшенню виробництва і збуту про-довольства. ФАО надає технічну і продоволь-чу допомогу, а також готує прогнози і ста-тистичні дані з питань розвитку світового сільського господарства. Штаб-квартира знаходиться у Римі.

ПРОДОВОЛЬЧИЙ ПОДАТОК [ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ НАЛОГ] - Див. Податок на-туральний.

ПРОДУКТ [ПРОДУКТ] - 1. Ви-готовлений матеріальний або нематеріаль-ний результат людської праці (предмет, наукове відкриття, ідея тощо). 2. Речовина, отримана хімічним способом з інших речо-вин. 3. Наслідок, результат, породження чого-небудь.

ПРОДУКТ ЕКОНОМІЧНИЙ [ПРОДУКТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ] - результат людської праці, господарської діяльності в матеріаль-но-речовій формі, у вигляді духовної чи ін-формаційної продукції, у формі виконаних робіт і послуг.

ПРОДУКТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ [ПРОДУКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ] -Див. Інте-лектуальний продукт.

ПРОДУКТ МАТЕРІАЛЬНИЙ [ПРОДУКТ МАТЕРИАЛЬНЫЙ] - результат людської пра-ці, господарської діяльності у матеріально-речовій формі.

ПРОДУКТ ПРАЦІ [ПРОДУКТ ТРУДА] - ма-теріальний результат праці людини. Пред-мети праці, оброблені в процесі виробниц-тва, змінюють свою форму і перетворюють-ся на П.п., які поділяють на засоби вироб-ництва і предмети споживання. П.п. має багато властивостей, внаслідок чого він, як споживна вартість, може бути в одному й тому самому вигляді сировиною, засобом праці чи то продуктом (залежно від функції його в процесі відтворення). Напр., зерно на борошномельному заводі- сировина, якщо використовується для насіння - предмет праці, споживане на корм - продукт. За умов товарного виробництва П.п. виготов-ляють на ринок, тобто він стає товаром.

ПРОДУКТИВНА ПРАЦЯ [ПРИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД] - праця в сфері матеріального виробництва, яка безпосередньо спрямова-на на створення матеріальних благ і є основою життя суспільства. До галузей, де застосовується переважно П.п., належать промисловість, сільське господарство, будів-ництво, транспорт, видавнича діяльність, добування сировини та її переробка тощо.

ПРОДУКТИВНІ СИЛИ [ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ] - засоби виробництва (знаряддя праці та предмети праці), за допомогою яких виробляють матеріальні блага, а також люди. що здатні до праці, мають певні на-вички і знання і приводять у дію засоби ви-робництва, вдосконалюють їх.