Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПРОГРАМА ООН З НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (ЮНЕП) [ПРОГРАММА ООН ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ (ЮНЕП]) - установа ООН з питань нав-колишнього середовища. Створена у 1972 р. як орган Генеральної Асамблеї ООН. До складу Ради керуючих ЮНЕП входять 58 держав, у т. ч. Україна з 1981 р. Основна мета ЮНЕП - забезпечити ефективне здій-снення заходів, спрямованих на захист і поліпшення навколишнього середовища. Завдання ЮНЕП: міжнародне співробітниц-тво в галузі охорони навколишнього середо-вища, систематичний нагляд за станом нав-колишнього середовища в світі з метою роз-в'язання проблем, які виникають на рівні держави, сприяння обмінові інформації в цій галузі, узгодження програм щодо навко-лишнього середовища з планами і завдан-нями промислового розвитку тощо. Керів-ний орган - Рада керуючих ЮНЕП. Коор-динуючий орган - Адміністративний комі-тет ООН з координації. Місцеперебування Ради - м. Найробі (Кенія).

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ В УКРАЇНІ (АГЕНТСТВО США З МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ) [ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ В УКРАИНЕ (АГЕНТСТВО США ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗВИТИЯ)] - програмою передбачається створення біз-нес-інкубаторів у Києві і Харкові та інших містах України. Її виконують досвідчені аме-риканські вчені та бізнесмени разом з високопрофесійними спеціалістами з Укра-їни. Програма має підтримку Кабінету Мі-ністрів, Державного Інноваційного Фонду. Метою програми є створення можливостей для зростання малого та середнього бізнесу, встановлення системи бізнес-інкубаторів в Україні, навчання веденню передового під-приємництва, сприяння у доступі до фінан-сування малих підприємств, у розширенні комерційних можливостей їх в Україні та США, створенні спільних підприємств. Тре-нінгові програми мають такі напрями: орга-нізаціяризикових команд, передання техно-логій, управління розвитком та комерцій-ними процесами, фінансовий менеджмент, інвестиційний менеджмент та інші. Види послуг: консультативні в плануванні, роз-робці бізнес-проектів, у реєстрації фірм, ринкових дослідженнях, в експорті високо-технологічної продукції тощо.

ПРОГРАМА ТАСІС [ПРОГРАММА ТАСИС] -програма розроблена Європейським Сою-зом для нових незалежних держав - колиш-ніх республік Радянського Союзу, за ви-нятком країн Балтії. Заснована у 1991 р. з метою сприяння розвиткові економічних і політичних зв'язків між Європейським Со-юзом та цими країнами-партнерами (в 1994 р. ще однією країною-партнером стала Мон-голія). Мета програми полягає у підтримці зусиль країн-партнерів щодо створення то-вариств (спілок), заснованих на політичних свободах і економічному процвітанні. З цією метою виділяються субсидії (безвідплатне фінансування) для ноу-хау, надається під-тримка процесам переходу до ринкової еко-номіки і демократичного суспільства. ТАСІС працює в тісному контакті з іншими доно-рами та міжнародними організаціями для посилення масштабів допомоги новим неза-лежним країнам, зокрема й Україні. Основні пріоритетні сфери, яким надається фінан-сова підтримка: реорганізація державних підприємств та розвиток приватного секто-ра; створення ефективної системи вироб-ництва, переробки та розподілу продуктів харчування; розвиток інфраструктур енер-гетики, транспорту та зв'язку; забезпечен-ня ядерної безпеки; охорона навколишньо-го середовища; забезпечення реформуван-ня системи державного управління, соціаль-ного захисту та освіти.

ПРОГРАМА ЦІЛЬОВА КОМПЛЕКСНА [ПРОГРАММА ЦЕЛЕВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ] -директивний документ, що являє собою ув'язаний за ресурсами, виконавцями 1 строками комплекс завдань і заходів, спря-мованих на вирішення пріоритетних проб-лем. Передбачає участь у розробці багатьох самостійних, організаційно відокремлених виконавців.

ПРОГРАМНА ДОКУМЕНТАЦІЯ [ПРОГРАММНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ] - сукупність оформлених за певними правилами (стан-дартами) текстів, що описують призначен-ня, структуру і застосування програми (програмного продукту).

ПРОГРАМНА СИСТЕМА [ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА] - програмна продукція, яка яв-ляє собою сукупність програм і (або) підсистем, що мають загальне цільове призначення. Зв'язок між програмами і (або) підсистемами встановлюється розробником, користува-чем або іншими фахівцями.

ПРОГРАМНА СУМІСНІСТЬ [ПРОГРАММНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ] - 1. Можливість правильної роботи автономної програми (підпрограми) або програмної системи (під-системи) як складової частини іншої прог-рами (системи). 2. Можливість виконання одних і тих самих програм на ЕОМ різних типів з отриманням ідентичних результатів. 3. Те саме, що й сумісність ЕОМ.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ [ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ] - сукупність прог-рам системи обробки даних і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

ПРОГРАМНЕ ПІРАТСТВО [ПРОГРАММНОЕ ПИРАТСТВО] - копіювання і поширення програмного забезпечення без відповідної ліцензії.

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ [ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ] - один із видів планування й управління, в основі якого лежить орієнтація на досягнення пев-ної цілі, шляхи і способи її досягнення, уп-равління окремими елементами програми.