Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПРОГНОЗНА ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ [ПРОГНОЗНАЯ ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ] - метод прог-нозування, заснований на математичній екстраполяції, коли вибір апроксимативної функції здійснюється з урахуванням попе-редніх умов і обмежень розвитку об'єкта прогнозування.

ПРОГНОЗНА МОДЕЛЬ [ПРОГНОЗНАЯ МОДЕЛЬ] - модель об'єкта прогнозування, дос-лідження якої дає змогу отримати інформа-цію про можливий стан об'єкта в майбутньо-му та (або) шляхи і строки його догянення.

ПРОГНОЗНИЙ ГОРИЗОНТ [ПРОГНОЗНЫЙ ГОРИЗОНТ] - максимально можливий пе-ріод упередження прогнозу.

ПРОГНОЗУВАННЯ [ПРОГНОЗИРОВАНИЕ]- попередня стадія розроблення планів і програм, їх наукове обґрунтування.

ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНЕ (ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ] -на-уково обґрунтоване передбачення розвитку народного господарства країни, його окре-мих галузей і сфер. Воно має важливе значення для розробки перспектив наукового і технічного прогресу та соціально-економіч-ного розвитку, визначення завдань довгос-трокової економічної політики. Л.е. - ком-плексна наукова проблема, що її розв'язують шляхом глибокого аналізу минулого і сучас-ного стану економіки, даних прогнозів на-родонаселення, науково-технічного прогре-су, споживання тощо. П.е. класифікують за різними ознаками: за об'єктами прогнозу-вання (народне господарство, його сфери, галузь, економічний регіон тощо); заїх фун-кціями (дослідний, програмний, організа-ційний прогноз); за часом (довогострокові, середньострокові, короткострокові прогно-зи); за методами прогнозування (загально-науковий, індексний, комплексний, експер-тно-екстраполяційний тощо).

ПРОГНОЗУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ [ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ] - визначення параметрів різних об'єктів науки й техніки на певний час у майбутньому на основі вивчення тенденцій і закономірностей розвитку і потреб вироб-ництва. Прогнозування науково-технічного прогресу - найважливіша складова еконо-мічних прогнозів, оскільки прогрес науки і техніки значною мірою визначає темпи роз-витку економіки.

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ (ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА] - наукове передбачен-ня загального обсягу і структури платоспро-можної потреби в товарах та послугах, що буде пред'явлена на ринку в майбутньому за певних умов розвитку виробництва і рівня життя населення. Забезпечує досягнення пропорційності між попитом і пропозицією товарів народного споживання. При Л.п. визначають показники еластичності попи-ту, тобто встановлюють залежність зміни попиту від різних факторів, що впливають на його формування, а саме: рівня доходів і складу населення, рівня цін на окремі това-ри, рівня споживання окремих товарів або рівня забезпеченості населення товарами середньо- та довогострокового користуван-ня тощо. Для аналізу і П.п. використовують методи математичної статистики, зокрема регресійний аналіз. Розробка прогнозів пла-тоспроможного попиту населення, як і ін-ших економічних прогнозів, ґрунтується на певних теоретико-методологічних принци-пах, дотримання яких дає можливість досяг-ти підвищення точності прогнозів.

ПРОГНОСТИКА [ПРОГНОСТИКА] - науко-ва дисципліна про закономірності розробки прогнозів, закони і методи прогнозування.

ПРОГРАМА ЗАВАНТАЖЕННЯ [ПРОГРАММА ЗАГРУЗКИ] -Див. Завантажувач.

ПРОГРАМА КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ ФОНДУ ЄВРАЗІЯ [ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ФОНДА ЕВРАЗИЯ] - Фонд Євразія фі-нансується Агентством США з міжнародно-го розвитку. Згідно з програмою допомоги малому бізнесу в Україні через комерційні банки надає позики невеликим приватним підприємствам (з кількістю працюючих до 100 осіб), що виробляють товари чи надають послуги, а також підприємствам, які цілком належать українським громадянам. Мак-симальний розмір позики - 100 тис. дола-рів з процентною ставкою 18 % щорічно зі строком погашення - не більше двох років.