Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНА МОВА [ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЯЗЫК] -мова програмування, яка застосовується для даного класу проблем. Як правило, має набір специфічних зображальних засобів.

ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА ПРОГРАМУВАННЯ [ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ] - система програмування з проб-лемно-орієнтованою мовою.

ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ТЕРМІНАЛ [ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ТЕРМИНАЛ] - термінал, призначений для виконання певних видів робіт.

ПРОВОДКА [ПРОВОДКА] - 1. Обліковий документ у бухгалтерії, де вказано, на яких рахунках бухгалтерського обліку має бути відображена господарська операція. 2. Бух-галтерський термін, що визначає назву або шифр кореспондентських рахунків, у дебе-ті і кредиті яких має бути зроблений запис відповідних сум. П. буває проста (операції здійснюють на двох рахунках) і складна (де-бітують один рахунок, а кредитують кілька, і навпаки).

ПРОВОДКА В БУХГАЛТЕРІЇ [ПРОВОДКА В БУХГАЛТЕРИИ] -Див. Проводка.

ПРОГНОЗ [ПРОГНОЗ] - науково обґрунтоване пе-редбачення, що дає інформацію про розви-ток процесів у майбутньому. Напр,, П. роз-витку економічних показників, економічної системи в цілому, ринкової кон'юнктури, прогноз попиту. Розробку П. називають прогнозуванням.

ПРОГНОЗ КОМПЛЕКСНИЙ [ПРОГНОЗ КОМПЛЕКСНЫЙ] - використання ком-плексу статистичних матеріалів і засобів прогнозування, що містить елементи пошу-кового і нормативного прогнозів. За харак-тером властивостей може бути якісніш або кількіснилі.

ПРОГНОЗ КОРОТКОСТРОКОВИЙ (ПРОГНОЗ КРАТКОСРОЧНЫЙ] - прогноз з періодом упередження від одного місяця до одного року.

ПРОГНОЗ СИСТЕМНИЙ [ПРОГНОЗ СИСТЕМНЫЙ] - прогноз, побудований на системному представленні об'єкта прогнозування.

ПРОГНОЗ ТОЧКОВИЙ [ПРОГНОЗ ТОЧЕЧНЫЙ] - прогноз, результат якого приведе-ний у вигляді єдиного значення характерис-тики об'єкта прогнозування (без довірчого інтервалу).