Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПРИРОДНІ РЕСУРСИ [ЕСТЕСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ] - елементи природи, що вико-ристовуються як джерело засобів Існування людського суспільства. Розрізняють міне-ральні, земельні, кліматичні, водні, лісові та біологічні П.р. В міру розвитку науки і тех-ніки роль П.р. дедалі зростає, збільшується й число галузей, що їх використовують. За цих умов великого значення набувають пи-тання раціонального використання їх, від-новлення й охорони окремих ресурсів та їх-ніх територіальних комплексів.

ПРИРОДНО-МОВНИЙ ІНТЕРФЕЙС [ЕСТЕСТВЕННО-ЯЗЫКОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС] - засоби взаємодії з програмою або приладом природною мовою.

ПРИРОЩУВАННЯ [ПРИРАЩЕНИЕ] - збільшення коштів, ресурсів, витрат, резуль-татів (прирощування прибутку, доходів, видатків тощо).

ПРИХОД [ПРИХОД] - термін, що харак-теризує величину надходження товарів, матеріалів, коштів з певних Джерел за певний час. Використовується, в основному, для обліку грошових і матеріальних цін-ностей.

ПРИХОДНИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР (ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР] - касовий доку-мент, яким засвідчується надходження до каси підприємства (установи) грошових коштів від окремих осіб.

ПРІЗВИЩЕ [ФАМИЛИЯ] -родове наймену-вання особи, яке разом з особистим ім'ям індивідуалізує людину.

ПРІОРИТЕТ [ПРИОРИТЕТ] - першість у від-критті, висловленні ідеї; переважне право, значення. Напр., пріоритетні напрями роз-витку, пріоритетні галузі економіки тощо.

ПРОБА [ПРОБА] - кількісний вміст коштов-ного металу в лігатурному сплаві, з якого виготовляють ювелірні вироби, монети, ме-далі тощо. Існують метрична та каратна системи проб.

ПРОБЛЕМА [ПРОБЛЕМА] - складне теоретичне або практичне питання, що потребує вив-чення, дослідження, розв'язання.

ПРОБЛЕМНИЙ МАРКЕТИНГ [ПРОБЛЕМНЫЙ МАРКЕТИНГ] - форма аналізу наро-щування ринків, коли сукупний майбутній збут оцінюють на базі короткострокового, географічне обмеженого продажу нового товару або послуги.