Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПРИНЦИПИ ОПОДАТКУВАННЯ [ПРИНЦИПЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ] - принципи, за якими суб'єкти, що перебувають в однакових умовах, повинні трактуватися податковими законами однаково.

ПРИПЛИВ КАПІТАЛУ (ПРИТОК КАПИТАЛА] -надходження коштів у національну економіку з-за кордону у вигляді кредитів, продажу фінансових активів іноземним покупцям.

ПРИРІСТ [ПРИРОСТ] - збільшення еконо-мічного показника відносно до його почат-кової (базової) величини.

ПРИРОДНА МОВА [ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК) - основний засіб спілкування в суспільстві як в усній, так і в письмовій формі.

ПРИРОДНА МОНОПОЛІЯ (ЕСТЕСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ] - офіційно визнана обов'язкова монополія на виробництво і продаж товарів, зумовлена переважно еко-номічною доцільністю для всієї держави, її громадян (єдині енергетичні системи, тру-бопроводи, водогони, залізниці тощо). До-цільність державної монополії в окремих сферах зумовлена необхідністю дотриман-ня громадської безпеки.

ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ [ПРИРОДНАЯ СРЕДА] - зовнішня природа, що оточує сус-пільство і відносно якої встановлено певний правовий режим: порядок обов'язкової по-ведінки людей щодо природи як об'єкта пра-ва виключної власності однієї держави, кіль-кох держав або людства планети. До П.с. включають живу природу, клімат, атмосфер-не повітря, гідросферу, ґрунти, мінеральні ресурси. Правове регулювання полягає у прийнятті законів про охорону природи від виснаження, руйнування, забруднення.

ПРИРОДНИЙ РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ (ЕСТЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ] - відносно стабільний, тривалий рівень безробіття, зумовлений міграцією, демографічними факторами, плинністю кадрів, але не пов'язаний з динамікою економічних процесів.

ПРИРОДНИЙ ТЕМП ЗРОСТАННЯ [ЕСТЕСТВЕННЫЙ ТЕМП РОСТА] - темп зростання обсягів виробництва, що визначається повним використанням наявних виробни-чих ресурсів.

ПРИРОДНІ ВТРАТИ [ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПОТЕРИ] - втрата частки продукції, товарів внаслідок дії незворотних природних чин-ників (висихання, випаровування, вимер-зання товарів або биття чогось під час транспортування, зберігання). Див. також Норма природного убутку.

ПРИРОДНІ ЗОНИ [ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЗОНЫ] - природні ресурси у вигляді землі і земельних угідь, водних і повітряних прос-торів, лісів, рослинного і тваринного світу, корисних копалин.