Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПРИНТЕР [ПРИНТЕР] - один з периферійних пристроїв комп'ютера, призначений для виведення інформації до друку на паперовий або інший фізичний носій.

ПРИНЦИП ВЗАЄМНОСТІ [ПРИНЦИП ВЗАИМНОСТИ] - принцип міжнародного пра-ва, згідно з яким держави надають одна од-ній на своїй території рівні права і несуть ана-логічну (паритетну) відповідальність. П.в. передбачає взаємну повагу, визнання не-залежності і територіальної цілісності, утри-мання від нападу і втручання у внутрішні справи одна одної, будування відносин на основі принципів і норм сучасного міжна-родного права.

ПРИНЦИП ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ [ПРИНЦИП ГОРИЗОНТАЛЬНОИ СПРАВЕДЛИВОСТИ] - принцип, згідно з яким суб'єкти, що перебуваютьу рівних умо-вах, повинні однаково підлягати податко-вим законам.

ПРИНЦИП ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ [ПРИНЦИП ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ] - 1. В економі-ці - принцип, згідно з яким певна кількість праці в одній формі обмінюється на рівну кількість праці в іншій. 2. Певна величина одного показника, рівноцінна певній вели-чині іншого.

ПРИНЦИП ЄДИНОНАЧАЛЬНОСТІ [ПРИНЦИП ЕДИНОНАЧАЛИЯ] - принцип органі-зації управління, властивий централізова-ним, лінійним структурам управління; по-лягає в тому, що головні функції і повнова-ження керівництва на підприємстві, в уста-нові, підрозділі концентруються в руках од-нієї особи - керівника.

ПРИНЦИП НАЙБІЛЬШОГО СПРИЯННЯ (ПРИНЦИП НАИБОЛЬШЕГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ] - положення в міжнародних економічних, здебільшого торговельних, договорах і угодах про надання державі-контрагенту умов торгівлі вигідніших, ніж ті, які дані будь-якій третій країні. Щодо ім-порту П.н.с. полягає в тому, що товари до-говірних сторін при ввезенні їх на терито-рію іншої країни підлягають м'якшому оподаткуванню, ніж третіх країн.

ПРИНЦИП ПОРІВНЯЛЬНОСТІ [ПРИНЦИП СОПОСТАВИМОСТИ] - 1. Умова порівнян-ня економічних величин, показників, згід-но з якою вони повинні бути приведені до адекватної форми виміру, порівняльного вигляду. 2. Встановлення близьких або рів-них рівнів оплати праці, виплат, доходу для осіб, що мають однакові ознаки.

ПРИНЦИПАЛ [ПРИНЦИПАЛ] - 1. Голова, госпо-дар. 2. Особа, що бере участь у біржових опе-раціях за свій рахунок. 3. Головний боржник у зобов'язаннях. 4. Особа, від імені якої діє агент, представник.

ПРИНЦИПИ [ПРИНЦИПЫ] - 1. Основні, вихідні положення теорії, основні правила діяль-ності. 2. Загальноприйняті правила госпо-дарських дій і властивості економічних про-цесів.

ПРИНЦИПИ КРЕДИТУВАННЯ [ПРИНЦИПЫ КРЕДИТИРОВАНИЯ] - принципи, на основі яких надаються кредити. Найважли-вішим з них є повернення кредиту, додер-жання строків повернення, забезпеченість кредиту, диференціація кредитів, платність, цільове призначення.