Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМУВАННЯ (ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ] - вид ви-робничої діяльності, що полягає в розробці програмного продукту.

ПРИКЛАДНИЙ РІВЕНЬ [ПРИКЛАДНОЙ УРОВЕНЬ] - 1. Верхній рівень в обчислю-вальній мережі, на якому здійснюється вза-ємодія прикладних процесів, адміністратив-не управління мережею, забезпечення прикладних процесів засобами взаємозв'яз-ку. 2. Рівень взаємозв'язку відкритих сис-тем, що забезпечує надання послуг щодо обміну даними між прикладними процеса-ми обробки даних.

ПРИКОРДОННА ТОРГІВЛЯ [ПРИГРАНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ] -Див. Торгівля прикор-донна.

ПРИЛАД СПОЛУЧЕННЯ [УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ] -Див. Інтерфейс.

ПРИМА-ВЕКСЕЛЬ [ПРИМА-ВЕКСЕЛЬ] -перший екземпляр переказного векселя (тратти).

ПРИМУСОВЕ БАНКРУТСТВО [ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ БАНКРОТСТВО] - визнане судо-вим органом банкрутство організації (фір-ми), неспроможної виконати свої боргові зобов'язання.

ПРИМУСОВЕ СТЯГНЕННЯ КОШТІВ [ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВЗЫСКАНИЕ СРЕДСТВ] -стягнення, яке застосовують до боржників, котрі не виконують добровільно рішень су-дових та інших органів у встановлений строк. Провадиться шляхом опису майна боржника, опечатування й продажу його, арешту на заробітну плату, пенсію, майно - будинок боржника (помешкання), транспор-тні засоби тощо.

ПРИМУСОВИЙ АУКЦІОН [ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН] - примусове виставлення для реалізації на аукціоні майнових цін-ностей підприємства (підприємця) - бор-жника або банкрута.

ПРИМУСОВИЙ КУРС [ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ КУРС] - офіційний фіксований курс обміну валюти певної країни на іноземну валюту, що вводиться державою з метою встанов-лення валютних обмежень.

ПРИМУСОВИЙ ПОДІЛ МОНОПОЛЬНИХ УТВОРЕНЬ [ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ МОНОПОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ) - поділ монопольних утворень у випадках зловжи-вань з їхнього боку своїм монопольним ста-новищем на ринку. Реорганізація монополь-ного утворення здійснюється на підставі постанови Антимонопольного комітету Ук-раїни або його територіальних відділень.