Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПРИБУТОК ЗАСНОВНИЦЬКИЙ [ПРИБЫЛЬ УЧРЕДИТЕЛЬСКАЯ] - Див. Засновниць-кий прибуток.

ПРИБУТОК СЕРЕДНІЙ [ПРИБЫЛЬ СРЕДНЯЯ] - Див. Середній прибуток.

ПРИБУТОК ЧИСТИЙ [ПРИБЫЛЬ ЧИСТАЯ]- прибуток, що залишається в розпорядженні фірми (окремого підприємця) після сплати податків, відрахувань, обов'язковихплатежів.

ПРИВАТИЗАЦІЯ [ПРИВАТИЗАЦИЯ] - 1. Процес роздержавлення власності на засоби виробництва, майно, житло, землю, природні ресурси. 2. Транс-формація майнових цінностей державної, муніципальної чи іншої власності у приват-ну. Це одна із форм передачі права власнос-ті з проведенням роздержавлення держав-них підприємств і створенням на їх базі но-вих за організаційно-адміністративними і майновими формами підприємств - при-ватних, кооперативних, колективних, акці-онерних. Вона проводиться з метою пере-дання збиткових або неприбуткових підпри-ємств конкретним власникам, які особисто майнове зацікавлені у підвищенні ефектив-ності підприємницької діяльності. Особли-ве значення має роздержавлення надто ве-ликих підприємств, їх реструктуризація (в окремих випадках перепрофілізація) або створення корпоративних, холдингових ком-паній тощо. П. може проводитись шляхом акціонування з участю коштів трудового колективу, населення, продажу з аукціону.

ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ (ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ] - одна з основних форм власності на землю, нерухомість, засоби виробництва, гроші і цінні папери, робочу силу, товари, інтелектуальний продукт, яка полягає в тому, що ці об'єкти власності на-лежать приватним особам, сім'ям, групі осіб. До приватної відносять як індивідуальну, так і корпоративну, акціонерну, недержав-ну власність.

ПРИВАТНА ОБЛІКОВА СТАВКА [ЧАСТНАЯ УЧЕТНАЯ СТАВКА] - облікова ставка ко-мерційних банків під час здійснення опера-цій з борговими зобов'язаннями промисло-вих і торгових фірм. Розмір її залежить від строку, що залишається до сплати векселя, його матеріальної забезпеченості, від за-гальної кон'юнктури ринку.

ПРИВАТНА ПРАЦЯ [ЧАСТНЫЙ ТРУД] - праця в умовах товарного виробництва за панування приватної власності.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО [ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ] - Див. Підприємство приватне.

ПРИВАТНЕ ПРАВО [ЧАСТНОЕ ПРАВО] - сукупність прав, що поширюються на при-ватних осіб, регулюють майнові і пов'язані з ними немайнові особисті відносини грома-дян, сімейні відносини. До Л.п. належить торговельне право. Основу П.п. становить цивільне право.

ПРИВАТНИЙ СЕКТОР [ЧАСТНЫЙ СЕКТОР] Див. Сектор Приватний.