Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПРЕФЕРЕНЦІЙНИЙ БОРГ (ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДОЛГ] - борг, що має погашатись у першу чергу. Коли компанія припиняє свою діяльність, її борги класифікуються як забезпечені і незабезпечені. В обох випад-ках окремі кредитори мають переважне право на отримання боргу.

ПРЕФЕРЕНЦІЙНИЙ РЕЖИМ [ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ] - особливий пільго-вий режим здійснення зовнішньоекономіч-них зв'язків, економічного співробітництва, створений однією державою іншій без по-ширення на "треті країни".

ПРЕФЕРЕНЦІЙНІ АКЦІЇ [ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ] - Див. Акції префе-ренційні.

ПРЕФІКС [ПРЕФИКС] - 1. Певна ціна, яку не можна підняти або понизити. 2. Невід'єм-на складова слова.

ПРЕФІЦИТ [ПРЕФИЦИТ] - перевищення доходів над видатками.

ПРИБУТКОВИЙ ОРДЕР [ПОДОХОДНЫЙ ОРДЕР] - первинний документ, який засто-совують для обліку матеріальних цінностей, що надходять від постачальників на склад підприємства, організації, установи. Вико-ристовують його для кількісно-сумового об-ліку цінностей. П.о. є багаторядковий (прий-мають кілька видів матеріальних цінностей) і однорядковий (приймають один вид матеріалів). Надходження готівки в касу оформляють прибутковим касовим ордером. Див. також Ордер прибутковий касовий.

ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК [ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ] - основний вид державних прямих податків, що їх стягують з доходів (заробітної плати, прибутку тощо) фізичних і юридичних осіб.

ПРИБУТОК [ПРИБЫЛЬ] -грошовий вираз частини чистого доходу, який створюється на підприємствах і використовується дер-жавою та підприємствами для розвитку ви-робництва і забезпечення соціальних пот-реб членів колективу. ІЬловним джерелом П. є додатковий продукт, що його створюють працівники сфери матеріального виробниц-тва. Обчислюють П. як різницю між опто-вою ціною підприємства (ціною виробника) та собівартістю реалізованої продукції.

ПРИБУТОК БАЛАНСОВИЙ [ПРИБЫЛЬ БАЛАНСОВАЯ] -Див. Балансовий прибуток.

ПРИБУТОК БУХГАЛТЕРСЬКИЙ [ПРИБЫЛЬ БУХГАЛТЕРСКАЯ] - прибуток від підприємницької діяльності, розрахований за бухгалтерськими документами без враху-вання документально не зафіксованих ви-трат самого підприємства (підприємця), ут. ч. втраченої вигоди; обчислюється як різниця між ціною (доходами від продажу) і витра-тами за бухгалтерськими документами.