Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПРЕМІЯ [ПРЕМИЯ] - 1. Грошова винагорода за успі-хи або заслуги в певній галузі діяльності, за досягнення кращих результатів у конкурсі тощо. В Україні встановлені Державні пре-мії, премії імені видатних учених, премії за наукові праці в тій чи іншій галузі знань, премії, що виплачуються окремим особам чи колективам як заохочення за успішну трудову діяльність, таін. 2. Винагорода бро-керам. дилерам за успішні операції з цін-ними паперами на фондових ринках.

ПРЕРОГАТИВА [ПРЕРОГАТИВА] - виключне право на щось, що нале-жить певній фізичній чи юридичній особі, державному органу або посадовій особі, гро-мадській установі, приватному власникові.

ПРЕС-РЕЛІЗ [ПРЕСС-РЕЛИЗ] - 1. Спеціальний інформаційний одноразовий випуск, який містить стислу інформацію про певну подію для поширення серед представників засобів масової інформації. Часто виходить під час прес-конференції, презентації, проведення масштабних акцій громадськими організаці-ями. великими виробничими, комерційними чи фінансово-кредитними компаніями або перед ними. 2. Спеціально підготовлена ви-робничими, торговельними, фармацевтич-ними чи іншими компаніями рекламна ін-формація з невеликим, але містким текстом для ефективної реклами з метою привер-нення особливої уваги до діяльності окремих фірм, досягнень, надбань щодо вдоскона-лення товару чи послуг. Поширюється зде-більшого через засоби масової Інформації.

ПРЕТЕНЗІЙНИЙ ПОРЯДОК [ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК] - встановлений норма-тивними актами особливий порядок розгля-ду господарських спорів між державними, кооперативними, громадськими та іншими підприємствами, організаціями, установа-ми, який передбачає обов'язкове пред'явлення однією стороною претензії другій стороні і розгляд її другою стороною з метою врегулювання спірних питань. Якщо позивач не дотримався претензійного порядку, арбітражні органи не беруть позов до розгляду.

ПРЕТЕНЗІЯ [ПРЕТЕНЗИЯ] - 1. Пред'явлення права нащось. 2. Заява кредитора, покупця, клієнта з вимогою про сплату боргу, від-шкодування збитків, усунення недороблень, несправностей у товарі. 3. Вимога креди-тора до боржника щодо добровільного вре-гулювання суперечностей, пов'язаних з по-рушенням прав кредитора.

ПРЕФАКЦІЯ [ПРЕФАКЦИЯ] - різновид преференційних акцій.

ПРЕФЕРЕНЦІЇ [ПРЕФЕРЕНЦИИ] - переваги, пільги, надані окремим державам, підприємствам, організаціям для підтримки окремих видів діяльності; бувають у формі зниження по-датків, знижок з мита, звільнення від пла-тежів, надання вигідних (пільгових) креди-тів. П. надаються державою і мають адрес-ний характер, можуть здійснюватись в од-носторонньому порядку або на основі взає-мовідносин між державами.

ПРЕФЕРЕНЦІЇ ТОРГОВІ (ПРЕФЕРЕНЦИИ ТОРГОВЫЕ] - система пільг у торгово-по-літичному режимі, що надаються однією державою іншій на взаємній основі або в односторонньому порядку. Надаються, як правило, промислове розвинутими країна-ми світу і полягають у зниженні мита (або повному його скасуванні) на готові вироби, які заводяться із країн, що розвиваються.

ПРЕФЕРЕНЦІЙНЕ МИТО (ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ] - різновиди мита, встановлені державою для створення особ-ливо сприятливого режиму для деяких дер-жав при ввезенні ними в країну всіх або ок-ремих груп імпортованих товарів.

ПРЕФЕРЕНЦІЙНИЙ [ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ] - найкращий, якому віддається перевага, пільговий.