Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПРЕЗЕНТ [ПРЕЗЕНТ] - пода-рунок, благочинне підношення.

ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНИЙ (ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНЫЙ] - видний, показний, ставний, статечний, поважний, представ-ницький.

ПРЕЗЕНТАНТ (ПРЕЗЕНТАНТ] - особа, що представляє пред'явника векселя.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ [ПРЕЗЕНТАЦІЯ] - 1. Офіцій-не представлення колу запрошених осіб но-воствореного підприємства, фірми, проекту, продукції, товару тощо. 2. Пред'явлення пе-реказного векселя особі, яка зобов'язана по ньому здійснити платіж (трасату).

ПРЕЗИДЕНТ (ПРЕЗИДЕНТ] - 1. В ряді країн з республіканською формою правління глава держави. 2. Виборний голо-ва, керівник громадських організацій. 3. Ви-ща посадова особа компанії, корпорації.

ПРЕЗИДІЯ [ПРЕЗИДИУМ] - 1. Постій-ний колегіальний виборний орган громад-ських, профспілкових, наукових та інших організацій і установ. 2. Група осіб, обраних для ведення зборів, з'їздів, зібрань тощо.

ПРЕЗУМПЦІЯ [ПРЕЗУМПЦІЯ] - 1. При-пущення, що базується на ймовірності. 2. Юри-дичне закріплене законом припущення щодо існування певного істинного факту, реальність якого вважається істиною і не потребує доказів.

ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ (ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ] - положення у юриспрунденції, відповідно до якого підоз-рюваний або звинувачений у правовідступ-ництві (скоєнні злочину) вважається невин-ним доти. поки його вина не буде доведена у встановленому законом порядку. А саме: не звинувачений має довести свою невинува-тість, а слідчі органи мають довести його ви-ну. Цим дотримується демократичний прин-цип, що забезпечує охорону прав особи.

ПРЕЙСКУРАНТ [ПРЕЙСКУРАНТ] - офіцій-но затверджений, систематизований доку-мент, у якому міститься згрупований за пев-ними ознаками перелік (список) товарів і послуг з обов'язковим зазначенням їх ціни (тарифу). Часто зазначаються групові (опто-ві) ціни і роздрібні. У П. зазначають назву виробу, шифр стандарту, технічних умов, штриховий код, одиницю виміру, вид упа-ковки і розфасовки, а для технічно складних товарів - комплектацію.

ПРЕЙСКУРАНТНІ ЦІНИ [ПРЕЙСКУРАНТНЫЕ ЦЕНЫ] - ціни на окремі види товарів і послуг, що офіційно затверджені відпо-відними органами чи окремими провідни-ми компаніями, які займають монопольне становище на ринку, і наведені у спеціаль-ному документі - прейскуранті. У прейску-ранті можуть зазначатись гуртові (оптові), роздрібні та заготівельні (сезонні) ціни і можливі знижки та надбавки, а також різні види цін і тарифів на послуги, у т. ч. і на додаткові послуги.