Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПРЕАМБУЛА [ПРЕАМБУЛА] - 1. Вступна частина певного документа, трактату з коротким (стислим) розкриттям його основ-ного змісту, обґрунтуванням основних поло-жень його доцільності. 2. Вступна частина законодавчого акта, міжнародного догово-ру, декларації тощо, в якій викладено обста-вини, аргументи, що є підставою для його видання або укладання.

ПРЕВАЛЮВАТИ [ПРЕВАЛИРОВАТЬ] - переважати у чомусь, мати перевагу, домінувати.

ПРЕВЕНТИВНИЙ [ПРЕВЕНТИВНЫЙ] - 1. Запобіж-ний. 2. Заходи, спрямовані на зниження ризику в майновому страхуванні. 3. Запо-біжні заходи, коли треба знизити ризики, що впливають на результати господарської діяльності.

ПРЕВЕНЦІЯ [ПРЕВЕНЦИЯ] - запо-бігання злочинам.

ПРЕДМЕТ ПРАЦІ [ПРЕДМЕТ ТРУДА] - об'-єкт прикладання людської праці в процесі виробництва. У добувній промисловості П.п. є природні матеріали (поклади руди, вугілля, деревина тощо). П.п. обробної про-мисловості є продукти праці інших вироб-ництв (литво, прядиво, шкіра, с.-г. сирови-на та ін.). Разом із засобами праці П.п. ста-новлять засоби виробництва.

ПРЕДМЕТИ ПЕРШОЇ НЕОБХІДНОСТІ [ПРЕДМЕТЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОС-ТИ] - найбільш потрібні і часто вживані речі, предмети, товари. Критерієм належ-ності предметів споживання до групи то-варів першої необхідності є показник елас-тичності попиту на них від величини доходу. Він має бути меншим за одиницю, бо зрос-тання доходу веде не до збільшення спожи-вання предметів першої необхідності, а до розширення покупок товарів технічно складних і дорожчих.

ПРЕДМЕТИ РОЗКОШІ [ПРЕДМЕТЫ РОСКОШИ] - предмети, без яких можна обій-тись у повсякденному житті, доступні за ці-ною тільки високодохідним сім'ям. У зв'яз-ку з цим на такі товари, що ввозяться з ін-ших країн, встановлюється підвищена став-ка мита.

ПРЕДМЕТИ СПОЖИВАННЯ [ПРЕДМЕТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ] - частина сукупного сус-пільного продукту, яка призначена і вико-ристовується у сфері невиробничого спожи-вання для Задоволення матеріальних, побу-тових, духовних та культурних потреб сус-пільства. Розрізняють продовольчі товари (продукти харчування) і непродовольчі (одяг, взуття, меблі, товари культурно-побутового призначення. Спорттовари, товари для ді-тей тощо), а також предмети колективного споживання (транспортні засоби, спор-тивні, туристичні товари, товари для масо-вого відпочинку тощо).

ПРЕДСТАВНИЦТВО (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО] - 1. Юридичне оформлене, надане фізичною чи юридичною особою право (пов-новаження) іншій особі (представнику) здій-снювати від її імені (представляючого) пев-ні дії - безпосередньо мати права і викону-вати зобов'язання останнього. Представник може від імені представляючого укладати угоди купівлі-продажу, відвантажувати і приймати товари, здійснювати інші майно-ві і немайнові операції. Може також пред-ставляти його інтереси в суді й арбітражі, під час здійснення різного роду експертиз тощо. 2. Спеціальні структури-підрозділи, створені для виконання певних представ-ницьких функцій - юридичних осіб (фірм, компаній, корпорацій, транспортних агентств тощо), розміщені за територіально-адміністративними межами місця їх пере-бування (юридичної адреси), у т. ч. і за кордоном. П. здійснюють операції відповід-но до статутних завдань організацій, уста-нов, які вони представляють: транспортних агентств, торговельно-посередницьких фірм, туристичних організацій тощо. Юри-дичні наслідки дій, спричинених П., є чин-ними, якщо вони здійснені у межах юридич-не оформлених повноважень.

ПРЕД'ЯВНИЦЬКИЙ ЧЕК [ПРЕДЬЯВИТЕЛЬСКИЙ ЧЕК] - чек, виписаний на пред'явника. Див. також Чек на пред'яв-ника.