Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПРАВОТВОРЧІСТЬ [ПРАВОТВОРЧЕСТВО] - діяльність компетентних державних органів і громадських організацій, спрямована на створення, зміну або скасування певних норм права. У П. має бути забезпечене вер-ховенство закону, насамперед конституції.

ПРАГМАТИКА [ПРАГМАТИКА] - 1. Будь-яке вчення про реальну діяльність, практику. 2. Оцінка і порівняння різних комп'ютерних мов програм і систем за критеріями корис-ності, вигідності, ефективності.

ПРАГМАТИЧНИЙ [ПРАГМАТИЧЕСКИЙ] - 1. Властивий прагматизмові. 2. Те, що є практичним знаряддям чогось, має прак-тичне застосування. 3. Той, хто шукає ма-теріальну вигоду, практичний.

ПРАЙМ-РЕЙТ [ПРАЙМ-РЭЙТ] - процентна ставка за короткостроковими незабез-печеними позичками комерційних банків США, які надаються постійним, надійним клієнтам. Являє собою мінімальну про-центну ставку, від якої ведеться відлік інших ставок.

ПРАКТИКА [ПРАКТИКА] - 1. Цілеспрямована діяльність людей, направлена на перетворення при-роди, використання ресурсів, вдосконален-ня суспільно-виробничих відносин з метою задоволення своїх матеріальних, інте-лектуальних і духовних потреб. 2. Вправ-ність, професійна досконалість, набута у повсякденній праці. 3. Повсякденна профе-сійна діяльність людей певної професії (лі-каря, правника), колом діяльності яких є люди, на яких вона поширюється. 4. Вироб-нича П. - систематично організована за спеціальним навчальним планом робота сту-дентів на виробництві, у сфері підприєм-ницької діяльності з метою закріплення те-оретичних знань, здобуття практичних на-вичок для оволодіння певною спеціальністю.

ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ [ТРУДОСПОСОБНОСТЬ] - здатність до праці, що залежить від стану здоров'я і віку працівника. Розрізняють П.: загальну - здатність до виконання будь-якої роботи у звичайних умовах праці; професійну - здатність працювати за певною професією, на певній посаді; спеціальну- здатність працювати в певних несприятливих умовах; обмежену- здатність працювати з певними обмеженнями; віко-ву - заборона прийому на роботу дітей і підлітків до досягнення певного віку; непов-ну - здатність до роботи з полегшеними умовами праці; умовну - здатність до ви-конання роботи інвалідами першої і другої груп, які можуть за наявності певних умов, відповідно до рекомендації лікарсько-тру-дової експертної комісії, продовжувати трудову діяльність.

ПРАЦІВНИК [РАБОТНИК] -особа, що вико-нує роботу на підприємстві, в організації, установі.

ПРАЦІВНИК РИНКУ (РАБОТНИК РЫНКА] - висококваліфікований працівник фондової біржі, менеджер ринку цінних паперів, що вивчає процеси на фондовому ринку, оцінює тенденції, інформує учасників ринку про ціни, курс, дивіденди.

ПРАЦІВНИКИ ПОЗАШТАТНІ [РАБОТНИКИ ВНЕШТАТНЫЕ] -Див. Позаштатні пра-цівники. ПРАЦЯ [ТРУД] - діяльність людини, яка вимагає від неї зусиль, енергозатрат, усві-домлення доцільності і необхідності вико-нання роботи.