Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПОЧАСОВА ОПЛАТА ПРАЦІ [ПОВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА ТРУДА]- форма оплати праці, в основі якої лежить принцип залежності величини заробітної плати від кількості робочого часу, відпрацьованих годин. Заробітна плата визначається множенням кіль-кості відпрацьованих годин на погодинну тарифну ставку оплати праці, встановлену для цієї категорії працівників.

ПОЧАТКОВА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ] - вартість будів-ництва споруд, придбання устаткування, за якою ці основні засоби внесені в баланс під-приємства, фірми.

ПОЧАТКОВА ПОДАТКОВА ЗНИЖКА [ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СКИДКА] - часткове або повне звільнення від податків, що надається на початку діяльності підпри-ємця. фірми, на період освоєння технології, устаткування.

ПОЧАТКОВИЙ КУРС [НАЧАЛЬНЫЙ КУРС] - курс цінних паперів під час відкриття бір-жі, на початку функціонування ринку.

ПОШТАМТ [ПОЧТАМТ] - установа, яка обслуговує населення, органі-зації, підприємства, установи всіма видами поштового, телеграфного, телефонного й електронного зв'язку.

ПОШТОВА СКРИНЬКА [ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК] - 1. Засіб електронної пошти для зберігання документів або даних у вигляді захищеної сфери пам'яті. За такої системи адресати можуть отримати доступ до П.с. за допомогою свого термінала, ввівши відпо-відний ідентифікаційний код. 2. Місце для вкладання листоношею листів, газет, пові-домлень тощо, які надійшли адресату за до-помогою пошти.

ПОШТОВІ ЗБОРИ [ПОЧТОВЫЕ СБОРЫ] - платежі за послуги підприємств поштового зв'язку, які стягують з підприємств, органі-зацій, установ та громадян за загальнодер-жавними тарифами зв'язку. Винятком є міс-цеві тарифи за пакування посилок і банде-ролей та доставку посилок. Послуги пошто-вого зв'язку за пересилку внутрішніх та між-народних відправлень сплачують знаками поштової оплати (марками, маркованими конвертами та листівками або грішми). Гро-мадяни послуги підприємств поштового зв'язку оплачують готівкою, підприємства та організіації - переказами через банк або готівкою.

ПОШТОВО-ОЩАДНІ БАНКИ [ПОЧТОВО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ БАНКИ] - різновид ощадних установ у розвинутих країнах. Це банки, об'єднані організаційно з поштовою системою.

ПОШУК ДАНИХ [ПОИСК ДАННЫХ] - су-купність операцій, методів і процедур виз-начення місцезнаходження даних, що здій-снюються за певною програмою або за до-помогою спеціального пристрою пошуку.

ПОШУКОВІ РОБОТИ ДЛЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА [ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА] - комплекс економічних і тех-нічних досліджень, які дають можливість обґрунтувати доцільність і місце розміщен-ня будівництва. Представляють необхідну інформацію для проектування.