Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПОТОЧНА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ [ТЕКУЩАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ] - вартість основних засобів, ак-тивів, обчислена з урахуванням зношення, залишкова вартість основних фондів.

ПОТОЧНА ЗВІТНІСТЬ [ТЕКУЩАЯ ОТЧЕТНОСТЬ] - звітність, що надають підприєм-ства, організації та установи всіх відомств і міністерств, незалежно від форми власнос-ті, у вищестоящі урядові й відомчі органи через заздалегідь встановлені проміжки часу або у точно встановлені дати. П.з. є ос-новним джерелом інформації для спостере-ження за виробництвом і одним з найваж-ливіших засобів управління та оперативно-го керівництва суспільно-економічним роз-витком країни. За періодичністю Л.з. поді-ляють на піврічну, квартальну, місячну, де-кадну та ін., за формою надсилання - те-леграфну й поштову. Як правило, телегра-фом подають усю денну, семиденну та декад-ну звітність. Місячну звітність за деякими показниками передають телеграфом, а здебільшого-поштою.

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ [ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ] - контроль, що здійснюється у процесі проведення фінансово-господар-ських операцій на основі даних операційно-го обліку з метою виявлення й усунення при-чин, які заважають успішному виконанню програм, завдань, одержанню необхідного прибутку.

ПОТОЧНИЙ РАХУНОК [ТЕКУЩИЙ СЧЕТ] - рахунок, що відкривають в установах бан-ків підприємствам, організаціям й устано-вам, які не ведуть господарської діяльності, та с.-г. підриємствам. Зокрема, П.р. від-кривають профспілковим та іншим громад-ським організаціям, юридичним особам, що не перебувають на господарському розра-хунку і утримуються за кошторисами з бюджетних асигнувань, а також уповно-важеним цих підприємств, які перебувають поза місцем знаходження підприємств, установ та організацій.

ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ [ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ] - Див. Ремонт поточний. Профілак-тичний ремонт.

ПОТОЧНІ ВИТРАТИ [ТЕКУЩИЕ ИЗДЕРЖ-КИ] - грошові витрати на товари та послу-ги, призначені для щоденного використан-ня або споживання. Відображаються на по-точних рахунках, які відкриваються урядом і державним сектором економіки у системі національних рахунків багатьох країн.

ПОТРЕБА [ПОТРЕБНОСТЬ] -стан, обумовлений незадоволенням вимог особи, що необхідний для її нормальної життєдіяльності, і спрямований на усунення цієї незадо-воленості. П. реалізується у процесі її задо-волення, активного засвоєння предмета П. під час споживання.

ПОТРЕБИ [ПОТРЕБНОСТИ] - потреби лю-дей у певних видах продукції, послуг, речей, які вони намагаються споживати і вико-ристовувати. П. можуть бути й на предмети та товари, шкідливі для здоров'я, але спожи-ваються людиною внаслідок звички, для насолоди. Розрізняють П. біологічна соціальні

ПОТРЕБИ СОЦІАЛЬНІ [ПОТРЕБНОСТИ СОЦИАЛЬНЫЕ]- потреби, зумовлені сус-пільною природою людини: потреби в спіл-куванні, обміні духовними здобутками, в праці, матеріальній підтримці.

ПОТУЖНІСТЬ ВИРОБНИЧА [МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ] - максимально можливий випуск певної продукції галуззю промисловості, підприємством або його дільницями за найліпшого використання наявних виробничих площ, устаткування, застосування ефективної технології та орга-нізації виробництва.