Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПОТЕНЦІАЛ [ПОТЕНЦИАЛ] - наявні можливості, ресурси, запаси, засоби, що можуть бути використані для досягнення, здійснення чогось (напр., П. економічний - можливості держави (групи держав), що можуть бути використані бля забезпечення суспільних потреб].

ПОТЕНЦІАЛ ВИРОБНИЧИЙ [ПОТЕНЦИАЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ] - 1. Реальні мож-ливості виробництва: наявність факторів виробництва, забезпеченість його найго-ловнішими матеріальними, природними, енергетичними, інтелектуальними, трудо-вими ресурсами. 2. Реальний обсяг продук-ції, який може виробити підприємство у разі повного використання наявних ресурсів.

ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНИЙ [ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ] - сукупність еконо-мічних можливостей держави, які можуть бути використані для потреб суспільства. П.е. відображає економічну могутність краї-ни, досягнутий рівень розвитку продуктив-них сил, обсягу національного багатства і можливостей його зростання. Головними по-казниками П.е. є рівень розвитку промисло-вості, сільського господарства, транспорту, наявність природних ресурсів і ступінь їх ос-воєння, матеріальні запаси й резерви, рівень розвитку науки й техніки, чисельність праце-здатного населення, наявність кваліфіко-ваних кадрів, рівень освіти й культури тощо. Величину П.е. характеризують фактичний обсяг і структура виробництва матеріальних благ. Чим більші масштаби й вища інтен-сивність виробництва, тим багатше сус-пільство , тим більші можливості для дальшо-го розширення виробництва та задоволення матеріальних і духовних потреб людей.

ПОТЕНЦІАЛ ТРУДОВИЙ [ПОТЕНЦИАЛ ТРУДОВОЙ] - забезпеченість виробництва трудовими ресурсами, кваліфікація і рівень професійної підготовки яких відповідає його виробничому потенціалу.

ПОТЕНЩЙНА КОНКУРЕНЦІЯ [ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ] - можливість вступу в певну галузь нових фірм, які мо-жуть вплинути на рівень прибутковості вже існуючих.

ПОТЕНЦІЙНИЙ ПОПИТ [ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СПРОС] -попит, обсяг якого визнача-ється кон'юнктурою ринку: купівельною спроможністю, кількістю потенційних спо-живачів і рівнем їх споживання, рівнем доходів, станом соціального захисту народу.

ПОТЕНЦІЙНИЙ РИНОК (ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК] - ринок з певною купівель-ною спроможністю на товари, що користу-ються попитом на цьому ринку.

ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ [ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ] - передбачува-ні можливості підприємства, фірми здій-снювати в майбутньому виробництво това-рів і послуг, одержувати доходи і прибуток, бути конкурентоспроможними на ринку.

ПОТЕНЦІЯ [ПОТЕНЦИЯ] - наявна можливість, здатність, що може виявитись у разі потреби за певних умов: достатність ресурсів, сил для здій-снення планів, програм, забезпечення пев-ного виду діяльності.

ПОТІК [ПОТОК] - грошова чи товарна маса, що перебуває в обігу певний час.

ПОТОКОВЕ ВИРОБНИЦТВО [ПОТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО] - масштабне виробниц-тво, випуск продукції на якому здійснюєть-ся на потокових лініях - спеціально осна-щених, послідовно розміщених робочих міс-цях, що є частиною виробничого процесу, окремих його операцій.