Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПОСТАВКА ТОВАРУ [ПОСТАВКА ТОВАРА] - заключний етап виконання договору купів-лі-продажу, на якому відбувається передача товару продавцем покупцеві, здійснюється остаточний фінансовий розрахунок по закінченні операції. П.т. може мати форму безпосередньої передачі товару покупцеві або доставки транспортом у зазначене місце.

ПОСТАЧАЛЬНИК [ПОСТАВЩИК] - юри-дична чи фізична особа, товаровиробник, торговець, що забезпечує постачання това-рів покупцям відповідно до замовлень, зая-вок, угод, договорів.

ПОСТАЧАННЯ [СНАБЖЕНИЕ] - матеріаль-но-технічне забезпечення підприємства ос-новними і оборотними засобами вироб-ництва.

ПОСТЕР [ПОСТЕР] - 1. Во-єнізований охоронець підприємства, фірми, установи, окремої особи. 2. Рекламна інфор-мація про певні товари, послуги, віддруко-вана на спеціальних плакатах, афішах.

ПОСТІЙНИЙ ДЕМПІНГ [ПОСТОЯННЫЙ ДЕМПИНГ] - постійний експорт товарів за ціною, яка нижча від справжньої (справед-ливої).

ПОСТІЙНИЙ ЗАПАМ'ЯТОВУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ [ПОСТОЯННОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО] - пристрій з постійним збе-реженням певної інформації, що не допус-кає її зміни в процесі роботи ЕОМ, тобто не-здатний виконувати операцію запису. Змі-на вмісту даної пам'яті проводиться шляхом заміни носія інформації

ПОСТІЙНИЙ КАПІТАЛ (ПОСТОЯННЫЙ КАПИТАЛ] -Див. Капітал постійний.

ПОСТІЙНИЙ НАБІР ДАНИХ [ПОСТОЯННЫЙ НАБОР ДАННЫХ] - набір даних, який зберігається після виконання завдання, для якого був сформований цей набір. Інша назва - постійний файл.

ПОСТІЙНИЙ ФАЙЛ [ПОСТОЯННЫЙ ФАЙЛ] -Див. Постійний набір даних.

ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ [ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ] - витрати підприємства, що не за-лежать безпосередньо від обсягів виготовле-ної продукції. Напр.. витрати на утриман-ня будівель, оренду приміщень, комунальні послуги, оплату адміністративно-управ-лінського персоналу, за інформаційні послу-ги, послу ги зв'язку.