Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПОРЦІОН [ПОРЦИОН] - пайок, порція.

ПОСАДОВА ОСОБА [ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО] - службовець державної установи, який обіймає досить високу посаду й уповноважений приймати важливі рішення та здійс-нювати юридичні дії відповідно до свого статусу, затвердженого вищою управлінською інстанцією або відповідним положенням.

ПОСАДОВИЙ ОКЛАД [ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД] -Див. Оклад посадовий.

ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ [УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ] - юридичний документ встановленого зразка, що засвідчує особу громадянина, якому він виданий. Такими документами є паспорт, довідка, службове посвідчення, інші документи. Обов'язковими реквізитами П.о. мають бути: прізвище, ім'я та по батькові, фотокартка, підпис відповідальної службової особи, печатка чи штамп установи, що його видала, дата видачі. Якщо П.о. є службовим, - зазначається посада або військове звання. Коли настають певні юридичні факти (смерть, припи-нення службових відносин), П.о. повертається в установу.

ПОСЕРЕДНИК [ПОСРЕДНИК] -юридична або фізична особа (агенти, брокери, дилери, маклери, комівояжери, брокерські фірми, агентства), яка на професійних засадах за визначену угодами плату сприяє встанов-ленню ділових партнерських контактів, зв'язків та укладанню контрактів на купів- лю-продаж товарів, цінних паперів, реаліза-ції послуг.

ПОСЕРЕДНИЦТВО [ПОСРЕДНИЧЕСТВО] - різновид комерційно-підприємницької, культурологічної діяльності, що здійснюєть-ся фізичними чи юридичними особами. Ос-новними функціями Л. е сприяння у нала-годженні ділових зв'язків, контактів, дого-вірних відносин між постачальниками-про-давцями товарів і послуг і покупцями-спо-живачами за певну грошову винагороду. Це дає можливість звільнити товаровиробни-ків від функцій, пов'язаних з реалізацією товарів, формуванням попиту, рекламою тощо.

ПОСЕРЕДНИЦЬКИЙ РИНОК [ПОСРЕДНИЧЕСКИЙ РЫНОК] - форма організації ринків біржових товарів. Характерними оз-наками його є численність учасників торгів-лі (від дрібних до великих торговельних фірм), вільне ціноутворення, відкрита кон-куренція всіх продавців і покупців, торгівля на базі типових контрактів, значна роль асоціацій торговців.

ПОСЕСІЯ [ПОССЕСИЯ] - форма земельної орен-ди - володіння разом з наявним на цій землі майном.

ПОСИЛКОВА ТОРГІВЛЯ (ПОСЫЛОЧНАЯ ТОРГОВЛЯ] - різновид торговельних опе-рацій, що здійснюються на замовлення 1 виконуються через поштове відправлення (без особистої безпосередньої участі продав-ця) шляхом виконання замовлень покупців, здійснених на підставі вибору товарів, поі-менованих у спеціальних каталогах товарів.

ПОСЛІДОВНИЙ ФАЙЛ (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ФАЙЛ] - файл, до компонентів якого забезпечується лише послідовний доступ, відповідно до упорядкованості цих ком-понентів.