Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПОРТФЕЛЬНА ТЕОРІЯ [ПОРТФЕЛЬНАЯ ТЕОРИЯ] - інвестиційна теорія, що вико-ристовує статистичні методи для визначен-ня портфеля цінних паперів і оцінки прибут-ку, якому віддається перевага ризику. Вклю-чає 4 основні елементи: оцінку активів, ін-вестиційні рішення, оптимізацію портфе-ля, оцінку очікуваних результатів ефек-тивності.

ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ [ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ] - 1. Інвестиції в цінні папери, що формуються у вигляді портфеля цінних паперів. 2. Невеликі за розміром інвестиції, які не можуть забезпечити їх власникам контроль над підприємством. 3. Вкладення капіталу в іноземні цінні папери, які не дають інвестору права реального контролю за об'єктом інвестування.

ПОРТЬЄ [ПОРТЬЕ] - швейцар у готелі.

ПОРУКА [РУЧАТЕЛЬСТВО] - взяття на себе відповідальності за іншу особу, поручи-тельство.

ПОРУЧИТЕЛЬ [ПОРУЧИТЕЛЬ] - особа, яка довіряє іншій довіреній особі виконання певних функцій, доручень замість себе.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО [ПОРУЧИТЕЛЬСТВО] - договір, за яким поручитель бере на себе відповідальність перед кредитором зате, що боржник цього кредитора виконає зобов'язання з повернення боргу. У тому разі, коли боржник не виконає своїх зобов'язань перед кредитором, відповідальність від боржника переходить до поручителя.

ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ [НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА] - недодержання фізичними чи юридичними особами умов, закріплених договором, у зв'язку з чим проти порушни-ка можуть бути вжиті певні санкції.

ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ [НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ] - порушення зобов'-язань, закріплених відповідними докумен-тами, що мають юридичну силу. Таке пору-шення дає підставу для подання позову.

ПОРУШЕННЯ НОРМ [НАРУШЕНИЕ НОРМ] - порушення фізичними чи юридичними особами загальноприйнятих норм (права, моралі, етики тощо).

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ [НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ] - порушення загальноприйнятих правил.