Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПОПИТ АЖІОТАЖНИЙ [СПРОС АЖИОТАЖНЫЙ] - непомірно стрімко зростаю-чий попиту зв'язку з різкою зміною кон'юн-ктури ринку.

ПОПИТ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (СПРОС ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ] - попит окремо взятої особи.

ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ [СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ] - економічні категорії, власти-ві товарному виробництву. Попит - це представлена на ринку потреба в товарах або послугах, що забезпечена грошовим ек-вівалентом (платоспроможна потреба). Роз-різняють попит дійсний (вся платоспромож-на потреба в товарах на ринку), реалізова-ний (фактична сума куплених споживачами товарів), незадоволений (частина платос-проможної потреби, що не знайшла реалі-зації на ринку) та такий, що перебуває у ста-дії формування. Пропозиція - загальна сума товарів, що є на ринку або можуть бути на нього доставлені. Пропозиція породжує і формує попит, але водночас повинна прис-тосовуватися до попиту, до його змін і коли-вань, що відбуваються під дією різних при-чин і факторів соціально-економічного ха-рактеру. Отже, П. і п. відображають взаємо-зв'язок між виробництвом і споживанням і відіграють роль рушія, що впливає на всі сторони процесу відтворення. Співвідно-шення між П. і п. є основною проблемою товарного виробництва. Процес реалізації товарів відбувається нормально тоді, коли існує відповідність між загальною товарною масою і платоспроможним попитом на рин-ку, між структурою товарного асортименту і попитом на окремі види товарів. Невідпо-відність між П. і п. негативно впливає на розвиток економіки, викликає інфляційні явища, призводить до затоварення, зни-ження ефективності виробництва тощо. Попит на товари, як правило, змінюється у напрямі, протилежному зміні ціни, а пропо-зиція - в тому самому напрямі, що й ціни. Зміни П. і п. товарів залежно від коливання цін і зміни цін залежно від П. і п., зумовлені необхідністю відновлення пропорцій між виробництвом і споживанням, мають об'єк-тивний характер і називаються законом попиту і пропозиції. Вплив цього закону на ринок тісно пов'язаний з дією закону вар-тості як основного регулятора товарного виробництва. При цьому збалансування П. і п. в сучасних умовах відбувається, голов-ним чином, через підвищення цін, що обме-жує купівельну спроможність і реальні до-ходи населення.

ПОПИТ НЕЕЛАСТИЧНИЙ [СПРОС НЕЭЛАСТИЧНЫЙ] - попит, величина якого слабо реагує на зміну ціни внаслідок сталос-ті кон'юнктури.

ПОПИТ НЕРАЦІОНАЛЬНИЙ [СПРОС НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ] - попит на товари, шкід-ливі для здоров'я.

ПОПИТ РИНКОВИЙ [СПРОС РЫНОЧНЫЙ] - попит споживачів на конкретному товар-ному чи регіональному ринку.

ПОПИТ СУКУПНИЙ [СПРОС СОВОКУПНЫЙ] - попит споживачів на всіх ринках даного товару; попит на всі товари, що виробляються і реалізуються, або певну гру-пу товарів, визначену за принципом ком-плексного споживання.

ПОПОВНЕННЯ [ВОСПОЛНЕНИЕ]-віднов-лення обсягу грошових засобів, запасів, до-ведення їх до необхідної норми (плану).

ПОПУЛЯРНИЙ [ПОПУЛЯРНЫЙ] - 1. Загально-доступний, зрозумілий всім за простотою ви-кладу. 2. Всім відомий, знаний, поширений.

ПОРІВНЯЛЬНІ ВИТРАТИ [СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ] - витрати, пов'язані з зобов'язанням товаровиробника зменшити випуск однієї продукції для збільшення виробництва іншої.