Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПОЛІС [ПОЛИС] - документ, що його видає страхова компанія страхувальникові (фізичній чи юридичній особі) на підтвер-дження укладеного між ними договору стра-хування.

ПОЛІС НЕВАЛЮТИЗОВАНИЙ [ПОЛИС НЕВАЛЮТИЗИРОВАННЫЙ] - різновид дого-вору страхування, в якому обумовлена тіль-ки максимальна межа застрахованої суми.

ПОЛІС СТРАХОВИЙ [ПОЛИС СТРАХОВОЙ] - договір про страхування. На одному боці його відображені основні положення догово-ру, на зворотному - правила страхування. Розрізняють такі П.с,: валютизований, у якому зазначена страхова сума; невалюти-зований, де вказана максимальна межа страхової суми; генеральний- в якому заз-начені страхування всіх вантажовідправ-лень страхувальника протягом певного пе-ріоду; груповий - єдиний поліс для колек-тиву страхувальників; договірний-страху-вання, що покриває ризики з моменту укла-дення договору до моменту одержання пла-тежу; викритий - не сплачений гербовим збором; таксований- з точно визначеною вартістю застрахованого об'єкта.

ПОЛІСМЕН [ПОЛИСМЕН] - назва поліцейського в англомовних кра-їнах.

ПОЛІТИКА [ПОЛИТИКА] - 1. Цілі й завдан-ня, що їх ставлять суспільні класи, партії у боротьбі за свої інтереси; методи 1 засоби досягнення цих цілей і завдань. 2. Діяль-ність органів державної влади і державного управління, яка відображає суспільний лад і економічну структуру країни.

ПОЛІТИКАН [ПОЛИТИКАН] - особа (ділок), яка займається політикою заради власних інтересів, особистої вигоди; безпринципний політичний діяч.

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ (ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ] - наука про економічні відносини і закони суспільного виробниц-тва, розподіл, обмін та споживання матері-альних благ. Вивчає виробничі відносини в їх зв'язку з продуктивними силами. Як са-мостійна наука П.е. почала розвиватися з появою капіталізму. Термін "П.е." уперше ввів у науку французький економіст А. Мон-кретьєн.

ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ [ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА РАБОТЕ] - надання за рішенням суду або вищестоящого господарського орга-ну попередньої або рівноцінної за оплатою, умовами праці та спеціальністю роботи, з якої працівник був незаконно звільнений чи переведений. З П. нар. одночасно розв'язу-ється питання про оплату вимушеного про-гулу. Поновленому на попередній роботі працівникові час вимушеного прогулу зара-ховують до безперервного стажу роботи і до стажу, що дає право на чергову відпустку.

ПОПЕРЕДНІЙ АКЦЕПТ [ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АКЦЕПТ] - згода на сплату грошових і товарних документів тільки після закінчення строку акцепту, встановленого згідно з поперед-ньою згодою платника.

ПОПЕРЕДНЯ ОПЛАТА [ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА] - попередня повна або час-ткова оплата за товари чи послуги в раху-нок загальної суми боргу. Проводиться від-повідно до укладених угод, договорів, між-народних контрактів у випадках, коли про-давець товару не впевнений у платоспро-можності покупця. Застосовується під час міжнародних товарних операцій, якщо інші види розрахунків не передбачені законодав-ством.