Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПОКРИТТЯ [ПОКРЫТИЕ] - в економіці оз-начає забезпеченість коштами для виплат, погашення боргів, внесення грошей для сплати сум витрат або викуп - зворотну закупку цінних паперів, опціонів тощо.

ПОКРИТТЯ ОПЦІОНУ [ПОКРЫТИЕ ОПЦИОНА] - 1. Викуп первісне проданого оп-ціону з метою закриття операції. 2. Викуп ра-ніше проданих на строк без покриття цінних паперів з метою закриття відкритої позиції.

ПОЛ [ПОЛ] - місце на біржах, де проводяться операції з укла-дання договорів, угод.

ПОЛЕ [ПОЛЕ] - 1. Окремо названа части-на структури даних або запису, що має са-мостійне значення й опрацьовується у прог-рамі як окремий елемент даних. 2. Елемент даних. 3. Земельна ділянка, що обробляєть-ся. 4. Фізичне явище (напр., магнітне поле).

ПОЛЕ ВИВЕДЕННЯ (ПОЛЕ ВЫВОДА] - задана частина візуального простору.

ПОЛЕМІЗУВАТИ [ПОЛЕМИЗИРОВАТЬ] - вес-ти полеміку, сперечатися.

ПОЛЕМІКА [ПОЛЕМИКА] - дискусія у пресі, на зборах, на диспуті, зіткнення різних поглядів під час обговорення будь-яких питань, програм, планів.

ПОЛІ... [ПОЛИ...] - у складних словах відповідає поняттям "численний", "багато". Напр., поліглот - особа, яка володіє багатьма мовами наро-дів світу.

ПОЛІГІНІЯ [ПОЛИГИНИЯ] - багатожон-ство; одна з історичних форм шлюбу, харак-терна здебільшого для доби патріархату.

ПОЛІПОЛІЯ [ПОЛИПОЛИЯ] - ринкова си-туація, в якій існує обмежена кількість ве-ликих продавців, достатня для підтриман-ня умов конкуренції.