Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНІ [ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ] - величини, які дають можливість робити висновки про стан економіки країни, регіону, підприєм-ства, домашнього господарства, його дина-міку, піднесення чи спад. Розрізняють кіль-кісні і якісні П.е„ а також одиничні і групові (синтетичні, узагальнені). Показники поді-ляються на аналітичні, прогнозні, планові, розрахункові, звітні, статистичні.

ПОКАЗНИКИ ЗВІТНОСТІ [ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТНОСТИ] -показники, що використо-вуються при складанні звітів, де віддзерка-лені фактичні результати.

ПОКАЗНИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ [ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ] - 1. Ступінь конкурентних можливостей товару, його здатність бути своєчасно реалізованим з певними перева-гами над аналогічними товарами на дано-му товарному чи регіональному ринку. 2. Су-купність якісних і вартісних характеристик товару, які забезпечують його відповідність вимогам ринку в певний період часу: тех-ніко-економічні характеристики, ціна, суспільна корисність, переваги перед ана-логічними іншими товарами тощо. 3. Здат-ність товару зайняти стабільне становище у системі споживання, мати стабільного по-купця. Розрізняють одиничні, групові й ін-тегральні П.к. товару. На підставі інформа-ції про динаміку реалізації товарів різних фірм вираховують індекси конкурентоспро-можності товарів.

ПОКАЗНИКИ ПЛАНОВІ [ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНОВЫЕ] - показники, які використо-вуються при складанні планів. Виражають планові завдання програми.

ПОКАЗНИКИ ПРОГНОЗНІ [ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗНЫЕ] - показники, що дають можливість обґрунтувати, передбачити роз-виток певних економічних процесів, дію ок-ремих закономірностей, факторів і на осно-ві цього скласти прогноз діяльності підпри-ємства, фірми, компанії, галузі, суспільства в цілому.

ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ФІРМИ [ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ФИРМЫ] - одними з найго-ловніших показників є дохід, прибуток, а також співвідношення суми основного капі-талу та оборотного, поточний борг фірми. Характеризують фінансовий стан фірми.

ПОКАЗНИКИ РОЗРАХУНКОВІ [ПОКАЗАТЕЛИ РАСЧЕТНЫЕ] - показники, одержа-ні шляхом чисельних розрахунків, використовуються для встановлення прогнозних і планових величин.

ПОКАЗНИКИ СТАТИСТИЧНІ [ПОКАЗАТЕЛИ СТАТИСТИЧЕСКИЕ] - кількісна харак-теристика суспільно-економічних явищ і процесів. П.с. умовно поділяють на об'ємні, що характеризують загальний розмір явищ і виражаються у вартісних (грошових) або натуральних одиницях виміру (фізичних мірах довжини, ваги, об'єму), і якісні, що ві-дображають якісні особливості явищ, -за-кономірність, швидкість, темпи розвитку тощо (напр., продуктивність праці, собівар-тість продукції). П.с. виражають в абсолют-них і відносних величинах, причому віднос-ні величини завжди є якісними.

ПОКОЛІННЯ ЕОМ [ПОКОЛЕНИЕ ЭОМ] - сукупність ЕОМ, що належать до певного етапу розвитку обчислювальної техніки і характеризуються спільністю ряду основ-них ознак: конструктивно-технічної бази, зовнішньої і внутрішньої структури, систе-ми математичного забезпечення і режимів обробки даних. Розрізняють ЕОМ І, II, III, IV, V та VI поколінь.

ПОКОЛІННЯ ФАЙЛА [ПОКОЛЕНИЕ ФАЙЛА] - певний варіант оновленого файла, його виправлена версія.