Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПОЗОВ ЧЕРЕЗ РЕГІСТР (ИСК ЧЕРЕЗ РЕГИСТР] - стягнення боргів, що застосову-ється до дебіторів, через комерційний ре-гістр (у разі, коли боргове зобов'язання по-передньо пройшло через його реєстрацію).

ПОЗОВ ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ [ИСК ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА] - по-зов, згідно з яким позивач вимагає від від-повідача відшкодувати йому заподіяні збит-ки шляхом сплати зазначеної суми грошей або відновлення пошкодженої (втраченої) частини майна.

ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ [ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ] - строк для захисту порушеного права шляхом пред'явлення позову в арбіт-раж або суд. П.д. застосовують до всіх вимог організацій і громадян за деякими винятка-ми, передбаченими законом. Напр., П.д. поширюється на вимоги вкладників щодо видачі вкладів, зроблених в ощадні чи інші банки. Загальний строк для захисту права за позовом громадян, право яких порушено, встановлено 3 роки, а за позовами держав-них організацій та інших юридичних осіб одна до одної - 1 рік. Для окремих позовів, нопр. про стягнення неустойки (штрафу, пені), передбачено строки давності 6 міся-ців. Право на позов виникає з того дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права. Встановлені строки П.д. та порядок обчислення їх не можуть бути змінені за згодою сторін. Закін-чення строку П.д. до подання позову є під-ставою для відмови в позові.

ПОЗОВНА ЗАЯВА [ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ] -документ, що засвідчує звернення до суду або в арбітраж за захистом порушеного пра-ва або інтересів, що охороняються законом. Мета П.з. полягає у задоволенні претензій, які раніше були пред'явлені відповідачу, але не виконані ним.

ПОКАЗНИК [ПОКАЗАТЕЛЬ] - 1. Складова інформації, створена реквізитом - основою і реквізитами - ознаками, які належать до неї. 2. Адресна константа, яка використову-ється для модифікації адреси за допомогою підсумовування її значення з обчисленим у програміадресом.

ПОКАЗНИК КОНЦЕНТРАЦІЇ [ПОКАЗАТЕЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ] - частка великих фірм у загальному обсязі продажу певної галузі.

ПОКАЗНИКИ АГРЕГОВАНІ [ПОКАЗАТЕЛИ АГРЕГИРОВАННЫЕ] -групові, синтетичні, узагальнені показники, що характеризують розвиток економічних процесів.

ПОКАЗНИКИ АНАЛІТИЧНІ [ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛИТИЧЕСКИЕ] - показники, що вико-ристовуються для аналізу економічної діяльності, результатів економічного роз-витку.

ПОКАЗНИКИ ГРУПОВІ [ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППОВЫЕ] -показники агреговані, уза-гальнені.

ПОКАЗНИКИ ДОХІДНОСТІ [ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДНОСТИ] - відносні показники, що визначаються як відношення величини одержаного компанією (напр., за рік) при-бутку з розрахунку на 100 акцій до поточної ціни цих акцій.