Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПОЗИЧКА БЛАНКОВА [ССУДА БЛАНКОВАЯ] - банківський кредит, не забезпе-чений реальними цінностями (нерухомістю, цінними паперами чи товарами). Надається здебільшого довіреним клієнтам, що мають надійну репутацію, під їхнє зобов'язання по-вернути кредиту визначений термін за пев-ними умовами.

ПОЗИЧКА ДЛЯ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ [ССУДА ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ] - по-зика, яка надається особі, котра страхує життя, як гарантія страховику.

ПОЗИЧКОВИЙ КАПІТАЛ [ССУДНЫЙ КАПИТАЛ] -Див. Капітал позичковий.

ПОЗИЧКОВИЙ ПРОЦЕНТ [ССУДНЫЙ ПРОЦЕНТ] - форма ціни позичених коштів (ка-піталу); плата позичальника кредиторові за користування капіталом. Кількісно він може бути визначений нормою або ставкою. Нор-ма процента обчислюється як відношення до-ходу кредитора від наданого кредиту до аб-солютної величини цього кредиту. На розмір процентної ставки впливає співвідношення попиту і пропозиції кредитних ресурсів, коливання кон'юнктури ринку, темпи інфля-ції, зміна валютного курсу, політика цент-рального емісійного банку та інші фактори.

ПОЗИЧКОВИЙ РАХУНОК [ССУДНЫЙ СЧЕТ] - рахунок, на якому банки ведуть облік надання кредитів, повернення їх та сплату процентів за користування ними.

ПОЗОВ ВІНДИКАЦІЙНИЙ [ИСК ВИНДИКАЦИОННЫЙ] - позов власника на пред-мет стягнення свого майна з чужого неза-конного володіння. Стосовно рухомого май-на позивач зобов'язаний довести факт не-законного володіння ним відповідача 1 своє законне право на володіння цим майном.

ПОЗОВ ЗУСТРІЧНИЙ (ИСК ВСТРЕЧНЫЙ] - самостійний, власний позов, що його по-дає відповідач на первісне учинений проти нього позов у відповідь на цей позов. П.з, подається відповідачем першого позову і розглядається, як правило, одночасно з ним.

ПОЗОВ НЕГАТОРНИЙ [ИСК НЕГАТОРНЫЙ] - позов власника, спрямований на усунен-ня перешкод, що заважають йому скориста-тися своєю власністю.

ПОЗОВ ПОХІДНИЙ [ИСК ПРОИЗВОДНЫЙ] - позов, поданий пайовиком від імені акці-онерного товариства.

ПОЗОВ РЕГРЕСИВНИЙ [ИСК РЕГРЕССИОННЫЙ] - позов на боржника про повер-нення грошової суми (або майнових ціннос-тей), яку з вини боржника ця особа сплати-ла третій особі.