Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПОЗИКА МІЖНАРОДНА [ЗАЕМ МЕЖДУНАРОДНЫЙ] -Див. Зовнішня позика.

ПОЗИКА РЕНТНА [ЗАЕМ РЕНТНЫЙ] - один із видів державних позик, коли держа-ва не встановлює строку погашення позики і не бере на себе зобов'язання повернути в обумовлений строк суму боргу, але гарантує власникам облігацій регулярний твердий дохід, що називається рентою.

ПОЗИКИ ДЕРЖАВНІ [ЗАЙМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ] - форма залучення коштів до державного бюджету на основі кредиту. Роз-різняють внутрішні П.д., за яких кредито-ром виступає населення даної країни, і зов-нішні, коли кредиторами є інші держави або їх місцеві органи. П.д. розміщують з метою залучення коштів для розвитку економіки, зміцнення оборони держави, підтримки прі-оритетних напрямів розвитку народного господарства та для підвищення рівня доб-робуту людей. Погашення позик і сплата процентів з державного боргу провадиться за рахунок держави та надходжень від під-приємств різних форм власності.

ПОЗИКОВІ КОШТИ [ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА] - кошти, одержані як позика на пев-ний строк.

ПОЗИКОДАВЕЦЬ [ЗАЕМОДАТЕЛЬ] - осо-ба, яка надала позику, набула права на її повернення та отримання оплати за корис-тування нею у вигляді певного процента від розміру наданої позики.

ПОЗИКОДЕРЖАТЕЛЬ [ЗАЕМОДЕРЖАТЕЛЬ] - власник облігацій, позики або ка-піталу позики в іншій формі.

ПОЗИКОЗДАТНІСТЬ [ЗАЕМОСПОСОБНОСТЬ] - здатність фірми, підприємства залежно від своєї фінансової структури ви-користовувати запозичені кошти. П. є вели-чиною, обернено пропорційною значенню коефіцієнта заборгованості.

ПОЗИТИВНИЙ [ПОЗИТИВНЫЙ] (латин. ровШуиз) - 1. Заснований на досвіді, фак-тах, реальний. Протилежне - негативний. 2. Сприятливий, схвальний, ствердний.

ПОЗИТИВНИЙ ЗВ'ЯЗОК [ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ] - ситуація, коли доходи від залучених додаткових позикових коштів перевищують витрати на ці операції.

ПОЗИЧАЛЬНИК [ЗАЕМЩИК] - одержувач кредиту, позички; сторона в кредитній угоді, що бере на себе зобов'язання повернення позичених грошей (майна) і сплати процен-та. П. може бути держава, юридична особа, громадянин.