Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПОЗАВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ [ВНЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ] - Див. Ви-трати позавиробничі.

ПОЗАВИРОБНИЧІ ОПЕРАЦІЇ [ВНЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ] - закупки і збут товарів, що не є ресурсами або резуль-татом поточного виробництва.

ПОЗАОБОРОТНІ АКТИВИ [ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ] - кошти, що є на балансі бухгалтерського обліку, але не беруть участі в обороті. До них належать: відтягнені кош-ти, частина оборотних коштів і прибутку, товари відвантажені, але не оплачені, дебі-торська заборгованість, збитки як звітного. так і минулих років (аж до їх списання).

ПОЗАРЕАЛІЗАЦІЙНІ ВТРАТИ [ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОТЕРИ] - втрати підприєм-ства, фірми, що не пов'язані безпосередньо з виробництвом і реалізацією продукції.

ПОЗАРЕАЛІЗАЦІЙНІ ДОХОДИ (ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ] - доходи під-приємства, фірми, не пов'язані безпосеред-ньо з виробництвом і продажем основної продукції підприємства, фірми.

ПОЗАРИНКОВІ ОПЕРАЦІЇ [ВНЕРЫНОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ] -Див. Операції позаринкові.

ПОЗАШТАТНІ ПРАЦІВНИКИ [ВНЕШТАТНЫЕ РАБОТНИКИ] - робітники і службов-ці, які виконують на підприємстві, в уста-нові, організації роботу без зарахування їх до штатного (спискового) складу. Підставою виникнення трудових правовідносин з позаштатними працівниками є укладення з ними трудової угоди на постійні чи тим-часові роботи на певний або на невизначе-ний строк.

ПОЗИВАЧ [ИСТЕЦ] - особа (фізична , або юридична), яка звертається до суду. арбітражу або третейського суду за захистом порушених або заперечуваних її прав чи інтересів, шо їх охороняє закон. Громадянин мо-же бути П. при досягненні 18 років. П. в ар-бітражі може бути тільки юридична особа. П. має право знайомитись з матеріалами справи, брати участь у судових засіданнях, порушувати клопотання та заявляти відводи. давати усні й письмові пояснення суду. збільшувати або зменшувати розмір позовних вимог, закінчити справу мировою угодою. оскаржувати рішення й ухвали суду тощо.

ПОЗИКА [ЗАЕМ] - один із видів угоди про передавання грошей чи матеріальних цін-ностей їх власником іншій юридичній чи фізичній особі на умовах повернення. П. може бути безпроцентною (пільговою) або зі сплатою процентів. Порядок повернення П. регулюється умовою договору і може бути разовим або сплачуватись з певною періо-дичністю.

ПОЗИКА ЗОВНІШНЯ [ЗАЕМ ВНЕШНИЙ] - Див. Зовнішня позика.