Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПОДИМНЕ [ПОДЫМНОЕ] - одна з форм податі в Київській Русі та Україні XIV-XVIII ст. Назва походить від одиниці оподаткуван-ня - "диму" (двору). За часів Київської Русі П. сплачували на користь великого литов-ського князя і польського короля державні селяни -данники і частково панські селяни зі своїх земельних ділянок продуктами і час-тково грішми. З XVI ст. перетворилось у на-туральний чинш. Див. також Чинш.

ПОДІЛ ПРАЦІ [РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА] - фор-ма організації суспільної праці, за якої окремі групи працівників закріплюються на тривалий час за певними видами виробни-чої діяльності. Є одним із факторів підви-щення продуктивності суспільної праці. Роз-різняють такі основні форми П.п.: індивіду-альна (одинична), що складається на під-приємстві на основі професійної спеціаліза-ції працівників; часткова, що пов'язана з поділом виробництва на види та підвиди (видобувна промисловість, тваринництво, землеробство тощо] загальна, що визнача-ється галузевою структурою економіки (про-мисловість, сільське господарство, транс-порт та ін.); територіальна, тобто поділ праці між окремими економічними регіона-ми, районами; міжнародна, що є вищою формою суспільно-територіального поділу праці, тобто між окремими країнами, які спеціалізуються на виробництві певних ви-дів продукції.

ПОЖВАВЛЕННЯ [ОЖИВЛЕНИЕ] - 1. В економіці - фаза економічного циклу, за якої спостерігається ріст ділової активнос-ті, що супроводжується зростанням промис-лового виробництва та інвестицій, підви-щенням особистих доходів і прибутків кор-порацій; передує фазі піднесення. Найбільш яскравою ознакою П. є збільшення платос-проможного попиту. Тому для виходу із зас-тійного стану застосовується стимулюван-ня попиту. 2. В інвестуванні капіталу - пе-ріод підвищення цін на ринку товарів або цінних паперів після періоду падіння цін.

ПОЗАБАЛАНСОВИЙ РАХУНОК [ВНЕБАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ] - 1. Рахунок підприєм-ства, банку, що використовується для облі-ку цінностей, які не входять до балансу і не відображені в його активах і пасивах. 2. Ра-хунок оборотних коштів у вигляді валютно-го фонду (як права на валюту), що може бути реалізована у разі внесення відповідної суми в національній валюті; відбивається на спе-ціальному банківському рахунку.

ПОЗАБІРЖОВИЙ ОБОРОТ [ВНЕБИРЖЕВОЙ ОБОРОТ] - купівля-продаж цінних паперів через посередницькі фірми, поза фондовою біржею, у дилерів, які не є біржо-вими агентами.

ПОЗАБІРЖОВИЙ РИНОК [ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК] - неорганізований ринок цін-них паперів, на якому їх котирування здій-снюється не в результаті дії ринкових фак-торів, а у межах самої компанії.

ПОЗАБІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ [ВНЕБИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ] - Див. Позабіржовий оборот.

ПОЗАБЮДЖЕТНІ ЗАСОБИ [ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА] - засоби держави, що не включені в державний бюджет і які вико-ристовуються за цільовим призначенням.

ПОЗАБЮДЖЕТНІ КОШТИ [ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА] - кошти держави, що не включені в державний бюджет і викорис-товуються за певним цільовим призна-ченням (напр., пенсійний фонд, фонд зайня-тості, страховий фонд). До П.к. належать також кошти бюджетних організацій, крім асигнувань, виділених їм з бюджету, зокре-ма суми за дорученням від підприємств та установ для виконання їхніх доручень тощо. Джерела, порядок утворення та викорис-тання П.к. визначаються урядом держави.

ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ [ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ] - фонди, які не включені у державний бюджет і використовуються тільки за цільовим призначенням. Див. також Позабюджетні засоби. Позабю-джетні кошти.