Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПОДВІЙНА БУХГАЛТЕРІЯ [ДВОЙНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ] - метод ведення бухгалтерсько-го обліку, коли про кожну господарську, фінансову операцію робиться подвійний запис. Див. також Подвійний запис.

ПОДВІЙНА ЦІНА ЗОЛОТА (ДВОЙНАЯ ЦЕНА ЗОЛОТА] - різна ціна золота на офіцій-ному (державному) і вільному (недержавно-му) ринках.

ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО (ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО] - перебування особи одночасно у громадянстві двох чи більше держав, що виникає з різних причин: шлюб з іноземцем, народження дитини та ін. Особи з П.г. мають обов'язки перед обома країнами свого громадянства. Сучасне міжнародне право не має єдиної загальновизнаної регламентації питань, що виникають у зв'язку з П.г. Більшість держав ставляться до цього негативно.

ПОДВІЙНЕ ДНО (ДВОЙНОЕ ДНО] - термін, що використовується для графічного зображення ситуації, коли ціна за короткий час двічі знижувалась, а потім піднімалась.

ПОДВІЙНЕ ОПОДАТКУВАННЯ [ДВОЙНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ] - 1. Оподаткуван-ня двічі одного й того самого виду доходу, однієї й тієї суми різними податками (напр., якщо заробітна плата працівника опо-датковується прибутковим податком, а фонд заробітної плати підприємства - до-датковим податком на цей фонд, то заро-бітна плата працівників оподатковується двічі). 2. Оподаткування одного й того ж до-ходу аналогічним податком у різних країнах(за місцем роботи - за рубежем і за місцем громадянства-у своїй країні). Для захисту від П.о. укладаються міжурядові угоди, вво-дяться нормативні акти. Див. також Бага-торазове оподаткування.

ПОДВІЙНЕ СТРАХУВАННЯ [ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ] - страхування одного й того самого об'єкта від одних і тих самих ризиків у кількох страховиків, у результаті чого загальна сума страхування перевищує реальну вартість застрахованого майна.

ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС [ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ] - один з основних елементів методу бухгал-терського обліку, що полягає у відображен-ні господарських операцій записуванням тієї самої суми на дебеті одного рахунку й кредиті іншого. Напр., суму виданої заро-бітної плати записують на кредиті ра-хунку "Каса" (зменшення грошей у касі під-приємства) і на дебеті рахунку "Розрахунки з робітниками і службовцями" (погашення заборгованості з заробітної плати). Такий взаємозв'язок між двома рахунками назива-ється кореспонденцією рахунків.

ПОДВІЙНИЙ КУРС [ДВОЙНОЙ КУРС] - ме-тод державного регулювання валютних опе-рацій, який полягає у подвійному котируван-ні! курсу національної валюти: у встанов-ленні різних курсів за фінансовими і комер-ційними операціями. З метою стабілізації вста-новлюється жорсткіший комерційний курс.

ПОДВІЙНИЙ МИТНИЙ ТАРИФ (ДВОЙНОЙ ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ] - тариф, що вклю-чає два ряди ставок мита: мінімальні - для товарів країн, з якими укладено спеціальні митні угоди, і максимальні ставки - для товарів інших країн. Шкала мита представ-лена у вигляді таблиці з двома колонками, тому його ще називають двоколонковим.

ПОДВІЙНИЙ ОПЦІОН [ДВОЙНОЙ ОПЦИОН] - право власника опціону купити або продати контракт за базовою ціною.