Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПОДАТКОВЕ ПРАВО [НАЛОГОВОЕ ПРАВО] - сукупність офіційно прийнятих, законо-давче закріплених юридичних норм, які визначають стягування податків, а також відносини, пов'язані з виникненням, зміною і припиненням податкових зобов'язань.

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ [НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ] - заходи цілеспря-мованого економічного законодавчого впливу держави на виробничо-економічні, соціальні процеси через систему регульова-ного оподаткування: зміна видів податків, податкових ставок; надання податкових пільг; регулювання загального рівня оподат-кування, відрахувань у бюджет. (Напр., надання пільгових податків суб'єктам малого чи середнього бізнесу, початкуючим підприємцям, виробничим підприємствам- постачальникам продукції на експорт, спільніш з інозелгнши ісагштгололі підприєм-ствам, іноземним інвесторам, програмам ноу-хау тощо). Зниження податків може стимулювати вітчизняне виробництво, сприяти розвиткові окремих видів еконо-мічної діяльності, впливати на рівень мате-ріального добробуту різних категорій насе-лення.

ПОДАТКОВИЙ ІМУНІТЕТ [НАЛОГОВЫЙ ИММУНИТЕТ] - звільнення від обов'язку платити податки, що надається окремим юридичним і фізичним особам згідно з на-ціональним або міжнародним правом. Між-народне право і спеціальні міждержавні уго-ди передбачають П.і. дипломатичних і кон-сульських установ і організацій, співробіт-ників і членів їхніх сімей.

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС [НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС] - зібрання законодавчих актів про оподаткування, об'єднаних в один ціліс-ний документ.

ПОДАТКОВИЙ ПРИТУЛОК [НАЛОГОВОЕ УБЕЖИЩЕ] - невеликі держави чи терито-рії, де відносно низький рівень податків і ді-ють податкові пільги, відсутні в інших краї-нах. Сюди часто спрямовується іноземний капітал у пошуках притулку від надмірних податків.

ПОДАТКОВИЙ СЕРТИФІКАТ [НАЛОГОВЫЙ СЕРТИФИКАТ] - офіційні письмові свідоцтва, що видаються Міністерством фі-нансів чи іншим відповідним державним ор-ганом держави підприємствам або корпора-ціям про часткове або повне їх звільнення протягом певного часу від сплати податків.

ПОДАТКОВІ КАНІКУЛИ [НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ] - визначений законом період, протягом якого певні групи суб'єктів підпри-ємництва - підприємств, фірм тощо - звільняються від сплати окремих податків.

ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ [НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ] - часткове чи повне звільнення певно-го кода фізичних і юридичних осіб від спла-ти податків. Вони мають як економічну, так і соціальну спрямованість: держава тим са-мим проводить певну економічну політику або підтримує окремі групи населення. Най-частіше це стосується благодійних організа-цій, інвалідів, пенсіонерів, дитячих і освітніх установ, підприємств, діяльність яких є вкрай необхідною для держави, підприємств і під-приємців, що опинились у скрутних фінан-сових умовах з причин, незалежних від них.

ПОДАТОК АКЦИЗНИЙ [НАЛОГ АКЦИЗНЫЙ] -Див. Акцизний податок.

ПОДАТОК БІРЖОВИЙ [НАЛОГ БИРЖЕВОЙ] -Див. Біржовий податок.