Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ІНАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ] -Див. Інспекція податкова.

ПОДАТКОВА КВОТА [НАЛОГОВАЯ КВОТА] - податкова ставка, виражена у процентах до доходу платника податків.

ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ [НАЛОГОВАЯ МИЛИЦИЯ] - державна організація, служба, функцією якої є сприяння діяльності подат-кової інспекції, виявлення і притягнення до відповідальності найбільш злісних неплат-ників податків.

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА [НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА] - система заходів, які прово-дяться державою в оподаткуванні. Вона включає види податків, величину податко-вих ставок, встановлення об'єктів і суб'єктів оподаткування, визначення податкових пільг.

ПОДАТКОВА СИСТЕМА [НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА] - сукупність податків, форм і методів оподаткування, збирання і викорис-тання податків, податкових органів, які зап-роваджені в країні.

ПОДАТКОВА СТАВКА [НАЛОГОВАЯ СТАВКА] - величина податку в розрахунку на одиницю оподаткування: величина податку з одиниці земельної площі, ваги, кількості товару, частка від вартості об'єкта оподат-кування тощо. Якщо податок стягується з доходів у грошовому виразі, то П.с. встанов-люється у вигляді грошової суми за один об'єкт (напр., транспортний засіб). Розріз-няють тверді, пропорційні, прогресивні П.с.

ПОДАТКОВА СТАВКА ПРОГРЕСИВНА [НАЛОГОВАЯ СТАВКА ПРОГРЕССИВНАЯ] - податкова ставка, що являє собою процент, який збільшується зі збільшенням оподат-ковуваного доходу.

ПОДАТКОВА СТАВКА ПРОПОРЦПША [НАЛОГОВАЯ СТАВКА ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ] - податкова ставка, що являє собою сталий відсоток від доходу, який оподатковується.

ПОДАТКОВА СТАВКА ТВЕРДА [НАЛОГОВАЯ СТАВКА ТВЕРДАЯ] - податкова став-ка. що являє собою конкретну суму, яка не залежить від величини доходу.

ПОДАТКОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО [НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО] - сукупність юридичних, правових норм, які встановлю-ють у країні види податків, податкові став-ки, порядок сплати податків, а також виз-начають податкові пільги. Л.з. регулює від-носини між платниками податків і тими, хто стягує податки, встановлює порядок виник-нення, зміни і порядок припинення подат-кових зобов'язань, визначає подактові сан-кції. Як правило, П.з. належить до компе-тенції вищих законодавчих органів країни, але деякі норми податкового регулювання визначаються й вищими виконавчими ор-ганами: урядом і Міністерством фінансів.