Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПОДАТКИ НЕПРЯМІ [НАЛОГИ КОСВЕННЫЕ] - податки, що стягуються у вигляді надбавок до цін товарів і послуг (акцизний збір, податок з продажу та ін.).

ПОДАТКИ ОСОБОВІ [НАЛОГИ ЛИЧНЫЕ] - прямі податки, що сплачуються залежно від оподатковуваного доходу певної особи з ура-хуванням наданих їй пільг.

ПОДАТКИ ПІЛЬГОВІ [НАЛОГИ ЛЬГОТНЫЕ] - встановлюються державою з метою стимулювання юридичних чи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності або представників окремих соціальних груп населення (малозабезпечених) з метою їх кращого соціального захисту (напр., вста-новлення граничного мінімуму неоподатко-вуваного доходу (прибутку), податкові знижки малим підприємствам, спільнім з іноземними юридичними особами підприєм-ствам, початкуючим підприємствам, бага-тодітним і малозабезпеченим сім'ям, за ви-пуск (реалізацію продукції на експорт тощр).

ПОДАТКИ ПРОГРЕСИВНІ [НАЛОГИ ПРОГРЕССИВНЫЕ] - податки, ставки яких збільшуються ступінчасте із зростанням величини оподатковуваного доходу.

ПОДАТКИ ПРОПОРЦІЙНІ (НАЛОГИ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ] -податки з незмінною ставкою, величина яких прямо пропорцій-на величині оподатковуваного доходу.

ПОДАТКИ ПРЯМІ (НАЛОГИ ПРЯМЫЕ] - податки, що сплачуються безпосередньо з доходу (податок на прибуток, заробітну пла-ту і її приріст).

ПОДАТКИ РЕАЛЬНІ [НАЛОГИ РЕАЛЬНЫЕ] - прямі податки, які стягуються з окремих конкретних видів майнових цінностей (зем-ля, будинок, цінні папери).

ПОДАТКИ У ГРОШОВІЙ ФОРМІ [НАЛОГИ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ] - податки, що спла-чуються тільки у грошовій формі.

ПОДАТКИ ЦІЛЬОВІ [НАЛОГИ ЦЕЛЕВЫЕ] - податки, що стягуються цільовим приз-наченням на певні потреби.

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ [НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ] - офіційна документальна заява платника податків про одержані ним доходи, які підлягають оподаткуванню, за певний період часу і про скидки і пільги, що поширюються на ці доходи. П.д. є однією з форм контролю за сплатою податків з боку податкової інспекції. На основі П.д. оподат-ковуються доходи підприємців, осіб вільних професій! стягується додаткова, прогресив-на частина прибуткового податку з грома-дян, фізичних осіб.