Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПОВНИЙ СТРОК КРЕДИТУ [ПОЛНЫЙ СРОК КРЕДИТА] - період з початку надан-ня кредиту до його повної сплати.

ПОВНОВАЖЕННЯ [ПОЛНОМОЧИЯ] -пра-ва юридичної чи фізичної особи на здійснен-ня господарських операцій, а також на представництво, що закріплено законодав-че або нотаріально. Можливі варіанти пере-давання повноважень іншій особі, яке під-тверджується офіційно переданим їй правом здійснювати на основі цього права певні дії.

ПОВОРОТНІСТЬ КРЕДИТУ [ВОЗВРАТНОСТЬ КРЕДИТА] - повернення коштів, одержаних у тимчасове користування, кре-диторові у строки, що були обумовлені.

ПОВТОРНА ЗАЙНЯТІСТЬ [ВТОРИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ] - робота за сумісництвом, не за основним місцем роботи, а як додаткова до основної.

ПОВТОРНИЙ БОЙКОТ [ВТОРИЧНЫЙ БОЙКОТ] - заклик профспілок не купувати або не використовувати товари, продукти, ви-роблені членами іншого профспілкового об'-єднання.

ПОГАШЕННЯ (ПОГАШЕНИЕ] - повернен-ня позичальником коштів, одержаних ним від кредиторів, в обумовлені строки. Л. може бути окремими частинами чи цілою сумою.

ПОГРОЗА [УГРОЗА] - виявлення на словах, письмово або в іншій формі намірів завдати шкоди окремій особі, групі людей, громад-ським інтересам. П. як намір до вчинення злочину, як правило, не тягне за собою по-карання. Але в окремих випадках кримі-нальним законодавством передбачається відповідальність за П. як за самостійний злочин.

ПОДАТКИ [НАЛОГИ] - обов'язкові платежі, що їх стягують центральні і місцеві органи державної влади з фізичних і юридичних осіб, і кошти від яких надходять у держав-ний та місцеві бюджети. Вони відіграють важливу роль у регулюванні економічних процесів країни. Величина податкових ста-вок закріплюється, як правило, у законодав-чому порядку. Система П. представлена різ-ними видами і типами: залежно від адмініс-тративного рівня стягування - державні, республіканські, місцеві: залежно від об'єк-тів оподаткування- прямі (оподатковують-ся безпосередньо доходи) і непрямі (оподат-кування у вигляді надбавок до ціни товарів і послуг). П. і податкові ставки в різних краї-нах різні і періодично змінюються залежно від стану економіки.

ПОДАТКИ ДЕРЖАВНІ [НАЛОГИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ] - податки, що стягуються цен-тральним урядом країни на основі держав-них законодавчих актів і направляються у державний бюджет.

ПОДАТКИ І ЗБОРИ МІСЦЕВІ [НАЛОГИ И СБОРЫ МЕСТНЫЕ] - Див. Місцеві по-датки і збори.