Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПЛИННІСТЬ [ТЕКУЧЕСТЬ] - показник рів-ня зміни складу працівників підприємства, організації, установи внаслідок звільнення їх і переходу на іншу роботу за власним ба-жанням.

ПЛИННІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ [ТЕКУЧЕСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ] - переміщення робочої сили з одних суб'єктів підприємництва, га-лузей економіки й економічних районів у інші. П.р.с. спричинюють звільнення за власним бажанням, за порушення трудової дисципліни, недоліки в організації вироб-ництва, праці та її оплати, незадовільні жит-лово-побутові умови тощо. Показником П.р.с. є коефіцієнт, який визначають як від-ношення відпливу робітників до середньос-пискового складу їх за той самий час.

ПОВЕРНЕНІСТЬ КРЕДИТУ [ВОЗВРАТНОСТЬ КРЕДИТА] - принцип кредитуван-ня, який полягає в необхідності повернен-ня позичальником одержаної позички кре-диторові у встановлений заздалегідь час. Див. також Кредит.

ПОВЕРНЕННЯ [ВОЗВРАТ]- 1. Повернення кредиту, боргу, одержаних на певний час речей. 2. Повернення помилково чи незакон-но стягнених податків, коштів їх власникам.

ПОВЗУЧА ІНФЛЯЦІЯ [ПОЛЗУЩАЯ ИНФЛЯЦИЯ] -Див. Інфляція повзуча.

ПОВІДОМЛЕННЯ [ИЗВЕЩЕНИЕ] -офіцій-не письмове, телеграфне чи телефонне по-відомлення заінтересованих осіб про події, що відбуваються або мають відбутися, необ-хідність вжити певні дії для участі в них. Може мати форму вказівки або інформацій-ного повідомлення (П. про строки постав-ки, П. про відвантаження товару тощо).

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДКРИТТЯ КРЕДИТУ [ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТА] - документ, у якому підтверджуєть-ся відкриття кредиту, надходження грошей на рахунок.

ПОВІРЕНИЙ [ПОВЕРЕННЫЙ] - особа, уповноважена здійснювати певні дії від іме-ні і за дорученням інших осіб.

ПОВІСТКА. ОПОВІСТКА [ПОВЕСТКА] - письмове повідомлення про виклик до офі-ційного державного органу - військкомату, на засідання суду, а також про виклик до слідчого чи прокурора. Вона адресована конкретній особі із зазначенням точної ад-реси установи, яка викликає, місця і часу явки, для якої процесуальної дії (допит, при-йом для підготовки розгляду справи тощо), з приводу якої викликається особа, назва справи, з приводу якої робиться виклик, попередження про наслідки неявки.

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО [ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО] - господарське товариство, чле-ни якого ведуть підприємницьку діяльність відповідно до укладеного договору. Майно П.пг. являє собою спільну пайову власність і належить на цій основі всім учасникам. Назва такого товариства повинна включа-ти імена всіх його учасників або ім'я одного з додаванням "і компанія" і підкреслювати, що це є "повне товариство". Члени товарис-тва беруть безпосередню участь в управлін-ні його діяльністю, розподілі прибутку і по-критті збитків пропорційно своєму вкладо-ві в загальний капітал.