Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПЛАТІЖНИЙ КРЕДИТ [ПЛАТЕЖНЫЙ КРЕДИТ] - кредит, що надається платникам на оплату ними розрахункових документів, виконання зобов'язань щодо оплати в разі тимчасових фінансових труднощів. Л.к. надається банками підприємствам на опла-ту матеріальних ресурсів, оборотних засо-бів, на виплату заробітної плати, покриття дебетової заборгованості.

ПЛАТІЖНИЙ ОБОРОТ [ПЛАТЕЖНЫЙ ОБОРОТ] - частина сукупного грошового обігу, в якому гроші функціонують як засіб платежу в безготівковій формі й готівкою. В господарській і банківській практиці основ-ну частину П.о. становлять безготівкові розрахунки. Об'єктами безготівкових платежів є товари та послуги, будівельно-монтажні роботи, відрахування на капітальне будівництво і капітальний ремонт основних фондів та фінансові зобов'язання перед бюджетом. Платежі проводять суб'єкти підприємництва, організації, установи, фінансово-кредитні органи тощо. П.о. готівкою включає виплату підприємствами заробітної плати, платежі громадян за товари, комуналь-ні послуги, оплату податків та ін.

ПЛАТНИК ПОДАТКІВ [НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК] - юридична або фізична особа, на яку згідно з законом покладений обов'язок платити податки і яка безпосередньо пере-раховує податок до бюджету.

ПЛАТОСПРОМОЖНИЙ ПОПИТ [ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЙ СПРОС] - попит покуп-ців на товари й послуги, забезпечений на-явними у них коштами. Див. також Попит і пропозиція.

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ [ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ] - здатність держави, юридич-них і фізичних осіб повністю виконувати свої зобов'язання щодо платежів, наявність у них для цього необхідних коштів.

ПЛАТФОРМА [ПЛАТФОРМА] - 1. Поміст, майданчик на залізничній станції, пункті зупинки поїздів, посадки і висадки пасажи-рів тощо. 2. Невелика залізнична станція, полустанок. 3. Вантажний залізничний ва-гон з низькими бортами. 4. Політична, соці-альна або економічна програма, розроблена і запрограмована окремою партією, органі-зацією, установою, окремим угрупованням.

ПЛАЦКАРТА (ПЛАЦКАРТА] - дода-ток до проїзного документа (або проїзний квиток), який надає право пасажирові зай-няти певне місце у вагоні, каюті, салоні ав-тобуса тощо.

ПЛЕБІСЦИТ [ПЛЕБИСЦИТ] - 1. У Старо-давньому Римі - рішення плебейських народних зборів. 2. Опитування населення, всенародне голосування (референдум) з найважливіших питань державного життя.

ПЛЕНАРНІ [ПЛЕНАРИЙ] - повний, загальний збір людей за участю всього складу членів якоїсь органі-зації, установи, партії. Див. також Пленум.

ПЛЕНУМ [ПЛЕНУМ] - збори, спільне загальне засідання членів виборного керівного органу організації, спіл-ки, об'єднання, партії, міжнародної організа-ції, державного органу (суду) у повному складі.