Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПЛАТЕЖІ В БЮДЖЕТ [ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ] - відрахування коштів юридичних і фізичних осіб, що їх здійснюють у держав-ний (регіональний, місцевий) бюджет.

ПЛАТЕЖІ КОМУНАЛЬНІ [ПЛАТЕЖИ КОММУНАЛЬНЫЕ] - платежі населення й орен-дарів приміщень за користування ко-мунальним майном і відповідними пос-лугами (тепло-, газо-, водопостачання, ка-налізацію).

ПЛАТІЖНА ВИМОГА [ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ] - розрахунковий платіжний до-кумент, що пред'являється одержувачем коштів у банк. З допомогою Л.в. постачаль-ники, продавці товарів, виконавці робіт і послуг вимагають перерахування коштів на свій рахунок з рахунків тих підприємств і організацій, для кого були виконані роботи, послуги чи поставлені товари.

ПЛАТІЖНА ВИМОГА-ДОРУЧЕННЯ (ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ-ПОРУЧЕНИЕ] - розрахунковий платіжний документ, що пред'являється одержувачем коштів у банк, який обслуговує його. П.в.-д. містить, з одного боку, вимогу одержувача коштів до їх платника про сплату належної суми, з дру-гого - доручення платника своєму банкові про перерахування даної суми одержувачу.

ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ [ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ] - бухгалтерський касовий доку-мент, на основі якого провадиться виплата заробітної плати працівникам підприєм- ства, окремим особам, інші види грошових виплат.

ПЛАТІЖНА ДИСЦИПЛІНА [ПЛАТЕЖНАЯ ДИСЦИПЛИНА] - Див. Дисципліна пла-тіжна.

ПЛАТІЖНА УГОДА [ПЛАТЕЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ]-Див. Угода платіжна.

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ [ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ] - розрахунковий документ, що містить доручення підприємства обслу-говуючому його банкові про перерахування коштів на рахунок юридичної чи фізичної особи, якій підприємство перераховує гро-ші. П.д. пред'являється в банк у порядку ін-касо і повинно бути підтверджене необхід-ними документами.

ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС [ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС] - відомість, у якій показаний рух коштів у вигляді платежів із однієї країни в іншу. П.б. характеризує співвідношення сум платежів, здійснених країною за кордоном протягом певного часу, і коштів, що надій-шли в країну протягом того самого часу. Якщо надходження коштів перевищує їх витрати - це активний баланс, коли ж пла-тежі іншим країнам перевищують надхо-дження коштів від них - це пасивний баланс. Частиною П.б. є торговий баланс. Див. також Баланс платежів.

ПЛАТІЖНИЙ КАЛЕНДАР [ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ] - графік надходження коштів і платежів підприємств, фірм, компаній.