Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПЛАН-ПРОГНОЗ [ПЛАН-ПРОГНОЗ] -мож-ливий розвиток економічної системи, госпо-дарства, регіонів, галузей при дії певних факторів, сила впливу яких враховується під час прогнозування.

ПЛАНТАЦІЯ [ПЛАНТАЦИЯ] - 1. Велике зем-леробське господарство, що спеціалізується на вирощуванні певних культур. 2. Значні за розмірами земельні ділянки, зайняті під окремі с.-г. культури.

ПЛАНУВАННЯ (ПЛАНИРОВАНИЕ] - одна із складових управління, що полягає в розроб-ці планів і їх реалізації. Планами визнача-ються основні показники розвитку еконо-мічної системи, способи їх досягнення. П. включає і прийняття рішень відповідними органами та особами, спрямованих на ви-конання планів.

ПЛАНУВАННЯ ОПТИМАЛЬНЕ [ПЛАНИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЕ] - планування з використанням економіко-математичних методів і моделей, що дає можливість із ба-гатьох варіантів вибрати найліпший, який найбільше відповідає критеріям оптималь-ності для конкретної структури - суб'єкта підприємницької діяльності.

ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНЕ [ПЛАНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ] - розробка планів, які передбачають значні зрушення у соціально-економічній сфері.

ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВЕ [ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЕ] - планування фінансового забезпечення розвитку економічної системи, галузей, підприємств.

ПЛАТА [ПЛАТА] - 1. Кошти, що їх належить сплачувати за придбані товари, за викорис-тані ресурси, за наданий кредиту формі роз-рахунків за зобов'язаннями, у вигляді вста-новлених законом внесків. 2. В електроніці- змінна панель у вигляді тонкого твердого листа ізоляційного матеріалу, на якій розмі-щується схема (електронні компоненти).

ПЛАТА АБОНЕНТНА [ПЛАТА АБОНЕНТНАЯ] - внески, сплачувані за обслугову-вання чи користування чим-небудь.

ПЛАТА ОРЕНДНА [ПЛАТА АРЕНДНАЯ] - Див. Орендна плата.

ПЛАТЕЖІ [ПЛАТЕЖИ] - 1. Фінансово-грошові операції, пов'язані з оплатою фінан-сово-господарських операцій з розрахунка-ми за договірними зобов'язаннями, покрит-тям витрат, відшкодуванням збитків, вико-нанням зобов'язань перед державою, органа-ми місцевого самоврядування тощо. 2. Кош-ти, сплачувані в державний бюджет, кре-дитні установи, організації, підприємства за користування природними ресурсами, за кредити, оренду, користування комуналь-ними послугами та інші внески, що їх здійс-нюють юридичні і фізичні особи.