Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПЛАКАТ [ПЛАКАТ] - 1. Вид мистецтва, інфор-мація політичного, економічного, рекламно-го характеру, зображення у вигляді афіші з метою інформування населення та форму-вання у нього певного світогляду, потреби в чомусь. 2. Оголошення, повідомлення, які вивішуються у людних місцях з метою ін-формування, реклами, інструктажу, попу-ляризації чогось.

ПЛАН [ПЛАН] - 1. Модель майбутнього ста-ну економічної системи в цілому, господар-ства країни, галузей, регіонів, окремих під-приємств, фірм, компаній. У її. подається розвиток показників і їх досягнення у кінці планового періоду, визначаються способи і шляхи досягнення кінцевих результатів. 2. Порядок, послідовність виконання певних робіт, викладання будь-якого матеріалу (до-повіді, інформації).

ПЛАН МАРШАЛЛА (ПЛАН МАРШАЛЛА] - спеціальна міждержавна програма фінансової допомоги у відбудові Західної Європи з боку США, яка здійснювалася з 1948 р. до 1952 р. Названа іменем її автора, державного секретаря США А.Маршалла. Основними напрямами допомоги були субсидії і креди-ти, які становили десяту частину загально-го обсягу вкладень у відбудову економіки західноєвропейських країн. Допомога пе-редбачала взяття певних зобов'язань краї-нами Європи, насамперед - умови відновлення нормального функціонування зовнішньої торгівлі. При цьому США належало пріоритетне право вибору товарів для ім-порту в європейські країни, фінансування закупок устаткування. США наділені були певними пільгами доступу до джерел сиро-вини, купівлі окремих товарів. У цілому програма сприяла створенню могутнього економічного потенціалу європейських кра-їн. У ній було вдало поєднано довгострокові інтереси партнерів, пов'язані з розвитком виробництва і торгівлі.

ПЛАН РАХУНКІВ (ПЛАН СЧЕТОВ] - систе-ма, сукупність упорядкованих бухгалтер-ських рахунків.

ПЛАНИ ДЕРЖАВНІ [ПЛАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ] - національні плани, що роз-робляються на рівні всього господарства країни.

ПЛАНИ ДИРЕКТИВНІ [ПЛАНЫ ДИРЕКТИВНЫЕ] - плани, які після затвердження набувають сили закону і підлягають обов'-язковому виконанню.

ПЛАНИ ІНДИКАТИВНІ [ПЛАНЫ ИНДИКАТИВНЫЕ] - радчі плани.

ПЛАНИ ПЕРСПЕКТИВНІ [ПЛАНЫ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ] - плани, показники яких розроблені на тривалий прогнозований пе-ріод. Розрізняють довогострокові плани - на 10-15 років і середньострокові- на 3-5 років. Див. також Перспективний план.

ПЛАНИ ПОТОЧНІ [ПЛАНЫ ТЕКУЩИЕ] - плани, розраховані на короткий період-до 1 року.

ПЛАНІЗМ [ПЛАНИЗМ] - доктринальне об-ґрунтування. Вживається рідко і означає прагнення планово організувати людську діяльність у сфері економіки. Доктрина ос-нована на тому, що планування є раціональ-ним і необхідним у людській діяльності.