Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПІЛЬГИ ПОДАТКОВІ [ЛЬГОТЫ НАЛОГОВЫЕ] -Див. Податкові пільги.

ПІЛЬГОВИЙ ПЕРІОД КРЕДИТУ [ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД КРЕДИТА] - відстрочка по-чатку погашення кредиту після його пов-ного використання. Широко вживається при наданні міжнародних середньо- і дов-гострокових кредитів, які гарантовані дер-жавою, а також консорціальних єврокреди-тів. За користування кредитом у цей період, як правило, утримується нижча процентна ставка, ніж в основний період кредиту.

ПІЛЬГОВИЙ СТРОК [ЛЬГОТНЫЙ СРОК] - час, що надається для завершення фінансу-вання окремих об'єктів, закриття фінансо-вих рахунків. У різних країнах коливається від 1 до 5 місяців. Протягом цього часу уряд має право проводити фінансування за раху-нок коштів, передбачених на минулий бю-джетний рік, не просячи нового дозволу.

ПІЛЬГОВИЙ ТАРИФ [ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ] -Див. Тариф пільговий.

ПІНТА [ПИНТА] - міра ємності в Англії і Америці (близько 0,5 л), а в давнину - й у Франції (майже 0,9л).

ПІРАТ [ПИРАТ] - 1. Причальна споруда, яка виступає у море (ріку), до якої можуть швар-туватись морські (річкові) судна з обох бо-ків. 2. Морський розбійник.

ПІСЛЯПЛАТА [НАЛОЖЕННЫЙ ПЛАТЕЖ]-форма розрахунків за вантаж або поштові відправлення (листи, бандеролі, посилки), за якої відправник доручає поштовому під-приємству або транспортній організації одержати з адресата суму їхньої вартості, яку визначає відправник, але вона не по-винна перевищувати суми оголошеної цін-ності відправлення. Одержана сума потім надходить її відправнику. У разі відмови від оплати товар повертають відправникові.

ПІСТОЛЬ [ПИСТОЛЬ] - старо-винна іспанська золота монета, офіційна назва - подвійне ескудо; карбувалася з XVI ст. до середини XIX ст.

ПЛАВАЮЧА ПРОЦЕНТНА СТАВКА [ПЛАВАЮЩАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА] - про-центна ставка середньострокових і довгос-трокових кредитів, розмір якої не фіксуєть-ся на весь період кредитування. Така став-ка підлягає періодичному перегляду через погоджені між кредитором і позичальником проміжки часу залежно від ситуації на кре-дитному ринку.

ПЛАГІАТ [ПЛАГИАТ] - привласнення або запозичен-ня змісту чи тексту з чужого наукового або літературного твору, результатів іншої інте-лектуальної праці без дозволу автора і без зазначення джерела.