Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПІДРОЗДІЛ [ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ] - офіцій-но виділена частина підприємства, устано-ви і працівники, що належать до цього П., за якими закріплене певне коло завдань, функцій, робіт. До Л. відносять відділення, відділи, сектори, лабораторії.

ПІДРЯД [ПОДРЯД] -договір, відповідно до якого одна сторона (підрядник) зобов'язу-ється під свою відповідальність виконати за завданням другої сторони (замовника! певну роботу з використанням власних матеріалів або матеріалів замовника за певну плату. Оплачується тільки готовий результат, зда-ний замовникові. Підрядник може залуча-ти до виконання й інших працівників (фірм), які виконують функцію субпідрядника, а підрядник стає генеральним підрядником.

ПІЄТЕТ [ПИЕТЕТ] - глибока пова-га, пошана до когось, до чогось.

ПІЖОН [ПИЖОН] - пуста, безвідповідальна, франтувата люди-на, джиґун.

ПІК [ПИК] - 1. Гостроверха гірська вершина. 2. Найвища точка (межа) розвитку певного явища, здобуття чогось; коротко-часне різке піднесення у чомусь: економіч-ному розвиткові, підвищенні ціни, руху транспорту, якихось звершень, визнання, слави тощо.

ПІКАНТНИЙ [ПИКАНТНЫЙ] - 1. Різкий, гострий на смак. 2. Не до кінця зрозумілий, недоторканий, ставить у незрозуміле або не до кінця зрозуміле ста-новище. 3. Переносно - спокусливий, той, що збуджує, викликає інтерес.

ПІКТОГРАМА [ПИКТОГРАММА] - умовне зобра-ження інформаційного об'єкта або операції в графічному інтерфейсі користувача. П. виключає залежність від природної мови і її вибір веде до активізації програми або опе-рації.

ПІЛОТАЖ [ПИЛОТАЖ] - 1. Мистецтво керувати літальним апаратом. 2. У соціологічних дослідженнях при прове-денні анкетного опитування - перша експе-риментальна стадія пробного опитування респондентів (опитуваних осіб) з метою встановлення відповідності змісту анкети, вміщених у ній запитань програмі дослі-дження і, в разі необхідності, коригування кількості та змісту запитань анкети.

ПІЛЬГИ [ЛЬГОТЫ] - переваги, додаткові права, що надаються певним категоріям громадян або організаціям, підприємствам, регіонам (часткове чи повне звільнення від сплати певних податків, платежів тощо). Можуть бути адресними (іменними).

ПІЛЬГИ АДРЕСНІ [ЛЬГОТЫ АДРЕСНЫЕ] - пільги, адресовані певним категоріям насе-лення, підприємствам, особам за рішенням державних органів.