Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПІДПРИЄМСТВО [ПРЕДПРИЯТИЕ] - са-мостійна господарсько-адміністративна самофінансована і самоуправлінська одини-ця - юридична особа, яка здійснює вироб-ничі, комерційні, торговельні та інші функ-ції, надає послуги з метою одержання при-бутку. За формою власності розрізняють державні, приватні, кооперативні, акціо-нерні, приватні з виключно вітчизняним ка-піталом або з участю іноземного (спільні). За розмірами, обсягами виробництва, су-мою основних засобів і оборотних фондів, кількістю працюючих поділяються на молі, середні, великі. Напрямки діяльності визна-чаються статутними документами, поло-женнями, чинним законодавством. В Укра-їні є понад 60 регулюючих законів. Основ-ними серед них вважаються: "Про підприєм-ництво", "Про власність", "Про підприємства в Україні", "Про господарські товариства".

ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНЕ [ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ] - підприєм-ство, основні засоби якого є державною власністю, а керівники призначаються дер-жавними органами або працюють за контр-актом. Якщо воно бюджетне, то фінансуван-ня провадиться з державного бюджету.

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ [ПРЕДПРИЯТИЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ] - акціонер-не або неакціонерне підприємство, у якому прямому інвестору-резиденту іншої країни належить понад 10 відсотків звичайних ак-цій і голосів (в акціонерному підприємстві) або їх еквівалент (у неакціонерному).

ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ [ПРЕДПРИЯТИЕ МАЛОЕ] -Див. Моле підприєліство.

ПІДПРИЄМСТВО МУНІЦИПАЛЬНЕ [ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ] - підприєм-ство, засоби виробництва якого перебува-ють у муніципальній власності.

ПІДПРИЄМСТВО ОРЕНДНЕ [ПРЕДПРИЯТИЕ АРЕНДНОЕ] - підприємство, взяте в оренду у приватного власника або держави групою орендарів, напр., колективом під-приємства або окремим підприємцем.

ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНЕ [ПРЕДПРИЯТИЕ ЧАСТНОЕ] - підприємство, що має од-ного господаря, основане на приватній власності індивідуальної особи, розпоряд-ника капіталу підприємства. Різновидністю П.п. є сімейне підприємство.

ПІДПРИЄМСТВО СПІЛЬНЕ [ПРЕДПРИЯТИЕ СОВМЕСТНОЕ] - Див. Спільне під-приємство.

ПІДПРИЄМСТВО УНІТАРНЕ [ПРЕДПРИЯТИЕ УНИТАРНОЕ] - 1. Комерційна органі-зація, не наділена правом власності і не має закріпленого за нею права володіння май-ном. 2. Державне або муніципальне підпри-ємство, власність якого закріплена за ко-мерційною організацією, але не передана їй.

ПІДРОБКА [ПОДЛОГ] - злочин, який поля-гає у виготовленні фальшивого документа або внесенні в офіційний документ явно не-правдивих відомостей, а також у зміні зміс-ту, характеру і призначення документа під-чистками, поправками тощо. Розрізняють П. службову, вчинену службовою особою (напр., П. документів, давання неправдивих відомостей тощо з корисливих помислів), і П., вчинену приватною особою. Обидва види П. караються законом за відповідни-ми статтями Кримінального кодексу.