Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ [ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ] - заходи для розширення та поглиблення знань, умінь та професійних навичок працівників певної спеціальності. П.к. передбачає вивчення складніших робіт, освоєння нової техніки, технології, економіки виробництва та су-часних методів праці, а також сприяє нав-чанню інших (додаткових) професій.

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ [ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА] - підвищення ступеня ефективнос-ті праці, тобто збільшення випуску продук-ції за одиницю часу або зменшення часу на виготовлення одиниці продукції. Основни-ми факторами П.п.п. є: широке впрова-дження нової техніки й більш ефективних технологічних процесів; підвищення куль-турно-технічного рівня працівників і профе-сійної кваліфікації; вдосконалення організа-ції виробництва, праці й управління; зрос-тання матеріального добробуту працюючих та розвиток їхньої творчої ініціативи. Див. також Продуктивність праці.

ПІДЗВІТНІ СУМИ [ПОДОТЧЕТНЫЕ СУММЫ] - гроші, що видаються у встановленому порядку посадовим особам авансом на опе-раційні, адміністративно-господарські ви-трати та на відрядження. Видають їх на під-ставі письмової заяви підзвітної особи з доз-волу керівника підприємства готівкою з каси підприємства. На покриття витрат на служ- бові відрядження сплачуюсть вартість проїзду, добові та квартирні. У встановлений строк підзвітна особа подає авансовий звіт про ви-трачені кошти, додаючи виправдальні доку-менти, а лишки повертає у касу підприємства.

ПІДНЕСЕННЯ [ПОДЪЕМ] - фаза економіч-ного циклу, під час якої спостерігається ін-тенсивне зростання споживчого виробниц-тва, а курси акцій і процентні ставки підніма-ються до найвищого у даному циклі рівня.

ПІДНЕСЕННЯ ЕКОНОМІЧНЕ [ПОДЪЁМ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ] - стан економіки кра-їни, що характеризується ростом виробниц-тва, підвищенням його ефективності, зрос-танням життєвого рівня різних категорій населення, пожвавленням економічної ді-яльності у різних галузях, сферах. Див. також Економічне зростання.

ПІДПІЛЬНА ЕКОНОМІКА [ПОДПОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА] -економічна діяльність, що офіційно не зареєстрована, статистичне не обліковується, приховується від держави.

ПІДПРИЄМЕЦЬ [ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ] - особа, яка на професійних засадах займа-ється активною підприємницькою діяльніс-тю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг відповід-но до чинного законодавства. Підприємцем, як господарюючим суб'єктом, може бути громадянин, який здійснює самостійну підприємницьку діяльність без створення юридичної особи; юридична особа неза-лежно від форми власності, що займається діяльністю з виробництва, реалізації, прид-бання товарів (робіт, послуг); група юри-дичних або фізичних осіб, якщо одна або кілька з них має вирішальний вплив на їхню господарську діяльність (на підставі воло-діння акціями, права використання активів тощо).Диа. також Бізнесмен.

ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ (ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ] - здатність осіб, учасників підпри-ємницької діяльності на високому професій-ному рівні здійснювати заходи, виконувати службові функції, спрямовані на досягнен-ня певних результатів ефективності праці, що дають прибуток фірмі. До П. належать здатність знаходити оптимальні варіанти використання матеріальних, енергетичних, фінансових і трудових ресурсів, уміння приймати нестандартні логічні рішення, орієнтуватись у кон'юнктурі ринку і прогно-зувати її розвиток, впроваджувати у прак-тику нові технічні й економічні досягнення, діяти з допустимим ступенем ризику для до-сягнення кращих результатів, дотриму-ватись високої підприємницької культури у спілкуванні з колегами, партнерами і кон-курентами тощо.

ПІДПРИЄМНИЦТВО [ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО] - 1. Самостійна, від свого іме-ні, під свою майнову відповідальність і на свій ризик діяльність фізичних і юридичних осіб, спрямована на систематичне одержан-ня доходу, прибутку від користування май-ном, виконання робіт, послуг, виробництва товарів, їх продажу, надання послуг. 2. Іні-ціативна ефективна діяльність учасників (суб'єктів) підприємницької діяльності, що спрямована на досягнення високих резуль-татів ефективності і прибутковості власних підприємницьких структур, утримання ста-більності на ринку, підвищення іміджу. Суп-роводжується високим професійним рівнем підготовки залучених до підприємництва кадрів, умінням раціонального використан-ня ресурсів і пошуком та залученням внут-рішніх і зовнішніх резервів зростання прибутковості підприємства завдяки впро-вадженню новітніх технологій, фінансово-економічних програм, оптимальних управ-лінських рішень.

ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ДОХІД [ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ДОХОД] - частина при-бутку від підприємницької діяльності, яку одержують самі підприємці.