Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПЕСЕТА, ПЕЗЕТА [ПЕСЕТА, ПЕЗЕТА] - гро-шова одиниця Іспанії, дорівнює 100 сентішо.

ПЕСИМІЗМ [ПЕССИМИЗМ] - світовідчуття, прой-няте відчаєм, зневірою в сучасному і май-бутньому. Протилежне - оптимізм.

ПЕСО [ПЕСО] - грошова одиниця Аргенти-ни, Куби, Мексики та деяких інших країн.

ПЕЧАТКА (ПЕЧАТЬ] - металевий або гумо-вий штамп з нарізними знаками для відбит-ків на документах фарбою, на сургучі чи вос-ку. Існують П. гербові (містять назву органі-зації та зображення державного герба) і прості (не мають зображення герба). Прос-тими П. користуються окремі відділи орга-нізації (напр., канцелярії), громадські об'єд-нання. Одним з видів простої П. є штамп.

ПИТОМІ ВИТРАТИ РЕСУРСІВ [УДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ РЕСУРСОВ] - витрати ресурсів даного виду на виробництво одиниці про-дукції (у натуральному або вартісному вира-женні).

ПИТОМІ КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ [УДЕЛЬНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ] - капітальні вкладення у розрахунку на одиницю приросту річного обсягу продукції підприємства, одержаного завдяки їх вико-ристанню, або на одиницю приросту основ-них засобів.

ПІАСТР [ПИАСТР] - 1. Розмінна монета Єгипту, Лівану, Сирії, Судану, дорівнює від-повідно 1/100 єгипетського, ліванського, сирійського та суданського фунта. 2. Те саме, що й куруш. 3. Італійська назва іспан-ської монети песо.

ПІБОР [ПИБОР] - процентна ставка, за якою паризькі банки надають короткострокові кредити першокласним банкам.

ПІВДЕННОТИХООКЕАНСЬКИЙ ФОРУМ [ЮЖНОТИХООКЕАНСКИЙ ФОРУМ] - регі-ональна політична й економічна організа-ція, що об'єднує 15 держав і території півден-ної частини Тихого Океану, створенау 1971 р.

ПІДВИЩЕНИЙ ПРОЦЕНТ [ПОВЫШЕННЫЙ ПРОЦЕНТ] - процент приведення капітало-вкладень на майбутній період до їх вартості в нинішньому періоді, обчислений з урахуванням ризику капіталовкладень.